Sắp xếp

Chuyển đổi số

Quyết định số 6116/QĐ-ĐHHP ngày 28/12/2023 về việc phê duyệt kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số Trường Đại học Hải Phòng năm 2023
Quyết định số 6116/QĐ-ĐHHP ngày 28/12/2023 về việc phê duyệt kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số Trường Đại học Hải Phòng năm 2023
Quyết định số 6116/QĐ-ĐHHP ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số Trường Đại h...
Thông báo số: 4376/TB-ĐHHP ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong Quản lý kinh tế, Kinh doanh và Tài chính - Kế toán"
Thông báo số: 4376/TB-ĐHHP ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong Quản lý kinh tế, Kinh doanh và Tài chính - Kế toán"
Thông báo số: 4376/TB-ĐHHP ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong Quản lý kinh tế, Kinh doanh và Tài chính - Kế to...
Thông báo số: 4341/TB-ĐHHP ngày 25/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo " Xu hướng chuyển đổi số và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"
Thông báo số: 4341/TB-ĐHHP ngày 25/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo " Xu hướng chuyển đổi số và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"
Thông báo số: 4341/TB-ĐHHP ngày 25/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo " Xu hướng chuyển đổi số và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"
Kế hoạch: 5796/KH-ĐHHP ngày 12/12/2023 về chuyển đổi số Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Kế hoạch: 5796/KH-ĐHHP ngày 12/12/2023 về chuyển đổi số Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Kế hoạch: 5796/KH-ĐHHP ngày 12/12/2023 về chuyển đổi số Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030