Sắp xếp

Khoa học - Công nghệ - Hợp tác

Thông báo số: 4376/TB-ĐHHP ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong Quản lý kinh tế, Kinh doanh và Tài chính - Kế toán"
Thông báo số: 4376/TB-ĐHHP ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong Quản lý kinh tế, Kinh doanh và Tài chính - Kế toán"
Thông báo số: 4376/TB-ĐHHP ngày 30/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong Quản lý kinh tế, Kinh doanh và Tài chính - Kế to...
Thông báo số: 4341/TB-ĐHHP ngày 25/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo " Xu hướng chuyển đổi số và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"
Thông báo số: 4341/TB-ĐHHP ngày 25/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo " Xu hướng chuyển đổi số và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"
Thông báo số: 4341/TB-ĐHHP ngày 25/11/2022 về việc tổ chức Hội thảo " Xu hướng chuyển đổi số và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"
Trang sau