Thông báo: Về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ I, năm học 2023 - 2024 trên Cổng thông tin Sinh viên e-HPUni