Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh, đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo được công nhận tại Trường Đại học Hải Phòng.Tài liệu đính kèm: 20150326_cong nhan chung chi tieng Anh