Link meet phòng chờ, phòng thi các học phần dự thi trực tuyến online từ ngày 23/7 đến 01/8/2021

Link meet phòng chờ, phòng thi các học phần dự thi trực tuyến online từ ngày 23/7 đến 01/8/2021