Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SINH NÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà C6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0312 221 051
Email: viensinhnong.dhhp@gmail.com
Website: http://vsn.dhhp.edu.vn
Thành lập: tháng 4 năm 2013
Lịch sử phát triển

Thời kỳ 1958 – 1971: Tiền thân ra đời Viện Sinh - Nông (Khoa Nông nghiệp). Đây là thời kỳ tại Hải Phòng có Trạm đào tạo tại chức của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, đặt cơ sở tại Kiến An. Trong khoảng thời này, tại Hải Phòng đồng thời có trường Đại học Tại chức (thành lập ngày 23/07/1968, theo quyết định QĐ 117/CP của thủ Chính phủ).
- Thời kỳ 1971 – 1998: là các tổ bộ môn trực thuộc trường Đại học tại chức Hải Phòng.
Năm 1971, UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định sát nhập Trạm đào tạo tại chức của trường đại học Nông nghiệp Hà Nội và trường Đại học tại chức Hải Phòng, cùng với thực hiện quyết định này, đia điểm đào tạo tại chức ở Kiến An được chuyển về số 02 Nguyễn Bình – Quận Ngô Quyền. Trường đại học tại chức Hải Phòng lúc này có 11 chuyên ngành đào tạo, trong đó khối ngành nông nghiệp có 03 chuyên ngành: kỹ sư trồng trọt, kỹ sư chăn nuôi - thú y và kinh tế nông nghiệp tương ứng với 03 tổ bộ môn trực thuộc: tổ kỹ thuật trồng trọt, tổ chăn nuôi - thú y và tổ kinh tế.
- Thời kỳ 1998 – 2000: là khoa nông nghiệp trường Đại học Tại chức Hải Phòng.
Theo quyết định số 237/TH, ngày 26/09/1998 của Hiệu trưởng trường Đại học tại chức Hải Phòng, khoa Nông nghiệp được thành lập từ các tổ bộ môn kinh tế, bộ môn kỹ thuật và cán bộ giáo vụ theo dõi khối nông nghiệp từ phòng giáo vụ. Giai đoạn này, khoa Nông nghiệp là 01 trong 03 khoa của trường Đại học Tại chức với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý đào tạo 02 ngành: kỹ sư nông học và cử nhân quản trị kinh doanh nông nghiệp.
- Thời kỳ từ năm 2000 đến 2004: là khoa Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Theo quyết định số 22/QĐ-TC, ngày 15/09/2000 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hải Phòng, khoa Nông nghiệp được thành lập trên cơ sở khoa n«ng nghiÖp của trường Đại học tại chức Hải Phòng. Giai đoạn này, khoa Nông nghiệp là 01 trong 11 khoa đào tạo của trường. Đây cũng là giai đoạn khoa từng bước được tăng cường đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo. Tổ chức của khoa, ngoài ban chủ nhiệm khoa, có 02 tổ bộ môn chính thức được thành lập và hoạt động chuyên môn, bên cạnh có chi bộ,tổ chức công đoàn của khoa và liên chi đoàn khoa.
Trong giai đoạn này, bên cạnh đào tạo các chuyên ngành truyền thống cho hệ vừa làm vừa học, đã bắt đầu đào tạo hệ chính quy với 02 chuyên ngành: kỹ sư nông học, kỹ sư nuôi trồng thủy sản.
- Thời kỳ 2004 đến tháng 4 năm 2013: là khoa Nông nghiệp của trường Đại học Hải Phòng. Khoa nông nghiệp là 01 trong 14 khoa đào tạo của trường đại học Hải Phòng phát triển theo hướng đa ngành.
- Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014: là Viện Đào tạo và nghiên cứu phát triển Sinh – Nông được thành lập theo quyết định số 220/QĐ-ĐHHP ngày 12 tháng 4 năm 2013, trên cơ sở sát nhập 02 đơn vị là Khoa Nông nghiệp và ngành Công nghệ Sinh học, thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên. Là Viện đầu tiên của nhà trường, cùng với 16 khoa chuyên môn khác đào tạo 4 ngành đại học: Kĩ sư Khoa học cây trồng, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Kĩ sư Chăn nuôi, Cử nhân Công nghệ sinh học.
- Từ tháng 8 năm 2014 đến nay: là Viện Sinh – Nông được thành lập theo quyết định số 496/QĐ-ĐHHP ngày 29 tháng 08 năm 2014, trên cơ sở đổi tên Viện Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Sinh – Nông. Là Viện đầu tiên của nhà trường, cùng với 16 khoa chuyên môn khác đào tạo 4 ngành đại học: Kĩ sư Khoa học cây trồng, Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Kĩ sư Chăn nuôi, Cử nhân Công nghệ sinh học.

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
 Bí thư Chi bộ: TS. Trần Nam Trung  IMG_5
 Phó bí thư Chi bộ: TS. Phạm Xuân Chính
 Trưởng Khoa: TS. Trần Nam Trung
Email: trungtnhp2005@gmail.com
IMG_5
 Phó trưởng Khoa: ThS. Lưu Thúy Hòa
Email: hoavienedu.dhhp@gmail.com
IMG_2
- Các Bộ môn: + Bộ môn Khoa học cây trồng
 Tổ phó: ThS. Hòang Tùng
Email: hoangtung.gov@gmail.com
IMG_6
+ Bộ môn Nuôi trồng thủy sản & Chăn nuôi thú y
 Tổ trưởng: TS. Phạm Xuân Chính
Email: chinhdhhp@gmail.com
IMG_1
 Tổ phó: ThS. Phạm Thị Minh Nụ
Email: minhnudhhp@gmail.com
IMG_4
+ Bộ môn Công nghệ sinh học
 Tổ trưởng: TS. Nguyễn Văn Huấn
Email: nguyenhuan.1965@gmail.com
IMG_3
- Công đoàn:
 Chủ tịch: ThS. Lưu Thúy Hòa
Email: hoavienedu.dhhp@gmail.com
IMG_2
 Phó chủ tịch: ThS. Phạm Thị Minh Nụ
Email: minhnudhhp@gmail.com
IMG_4
- Đoàn thanh niên:
 Bí thư: ThS. Mai Thị Yến
Email: maiyen.dhhp@gmail.com
 Phó bí thư: Hoàng Văn Bình
Email: hoangbinh160@gmail.com
- Giáo vụ:
Thầy : Lê Quang Đạo
Email: ledaodhhp@gmail.com
Các chuyên ngành đào tạo
1. CHUYÊN NGÀNH: Khoa học cây trồng
Tên tiếng Anh: Crop Science
2. CHUYÊN NGÀNH: Nuôi trồng thủy sản
Tên tiếng Anh: Aquaculture
3. CHUYÊN NGÀNH: Chăn nuôi
Tên tiếng Anh: Animal Production
4. CHUYÊN NGÀNH: Công nghệ sinh học
Tên tiếng Anh: Techlogical Biology
Các hướng nghiên cứu chính

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi được với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
- Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Tổ chức sản xuất và dịch vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các công trình khoa học

* Giáo trình Giảng dạy cấp Trường:
[1] Giáo trình: Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học, chủ biên: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 10. 2013.
[2] Giáo trình: Sinh học chức năng thực vật, chủ biên: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 10. 2015.
[3] Giáo trình: Sinh học phân tử, chủ biên: ThS. Lưu Thúy Hòa, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2016.
[4] Giáo trình: Công nghệ gen và an toàn sinh học, chủ biên: TS. Nguyễn Văn Huấn, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2016.
* Đề tài Nghiên cứu khoa học của giảng viên:
[1]  Đề tài: Nghiên cứu qui trình sản xuất rau mầm qui mô hộ gia đình tại thành phố Hải Phòng, chủ trì: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: thành phố, nghiệm thu năm 2010.
[2]  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón BioplantProplant đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cải bắp New Star Cross trồng vụ đông xuân 2005 – 2006 tại vùng chuyên canh rau Hải Phòng, chủ trì: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2006.
[3]  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hoa Lily giống Sorbonne trồng vụ đông xuân 2006 – 2007 tại Hải Phòng, chủ trì: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2008.
[4]  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng rau mầm cải củ tại  Hải Phòng, chủ trì: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2010.
[5] Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến  sinh trưởng, năng suất và chất lượng khoai tây thương phẩm giống Diamant và Sinora trồng vụ đông 2011 tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chủ trì: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2012.
[6] Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật để phòng trị một số bệnh trên cá Bống Bớp nuôi tại khu vực duyên hải Bắc Bộ, chủ trì: ThS. Lê Thị Dịu, cấp quản lý: trường, nghiệm thu năm 2009.
[7] Đề tài: Thực nghiệm trồng hoa Tulip trong vụ đông năm 2012 tại nhà lưới Trường Đại học Hải Phòng, chủ nhiệm: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 1.2014.
[8] Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng vi sinh vật có ích phục vụ chuyển gen trong chọn giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá tại Hải Phòng, chủ nhiệm: ThS. Hoàng Tùng, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 1.2014.
[9] Đề tài: Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng hoa trồng chậu phục vụ trang trí tại Hải Phòng, chủ nhiệm: ThS. Lê Bích Diệp, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 1.2014.
[10] Đề tài: Ảnh hưởng của một số biện pháp canh tác kỹ thuật tiên tiến đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa lê Kim Cô Nương (Cucumis melo L.) trồng vụ thu đông 2013 tại nhà lưới Trường Đại học Hải Phòng, chủ nhiệm: TS. Trần Nam Trung, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 12.2014.
[11] Đề tài: Nghiên cứu một số kỹ thuật để xây dựng qui trình sản xuất rượu vang nho (Vitis vinipera) tại Viện Sinh Nông, Trường Đại học Hải Phòng, chủ nhiệm: ThS.NCS Lưu Thúy Hòa, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 2.2015.
[12] Đề tài: Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng lạc trồng vụ thu đông 2013,vụ xuân 2014 tại Hải Phòng, chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Huyền, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 12.2014.
[13] Đề tài: Ảnh hưởng của kỹ thuật gieo vãi đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa thương phẩm giống CXT30 gieo vụ mùa 2013 tại Hải Phòng, chủ nhiệm: ThS. Đặng Quang Bích, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 12.2014.
[14] Đề tài: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi lợn ở Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2012 và đề xuất giải pháp để chăn nuôi lợn trong những năm tới, chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Minh Nụ, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 12.2014.
[15] Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ngao Móng tay (Solen sp) tại địa bàn Hải Phòng, chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Hiền, cấp quản lý: trường, nghiệm thu tháng 1.2015.
[16] Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Thực hành Sinh – Nông, Trường Đại học Hải Phòng. Chủ nhiệm: TS. Trần Nam Trung. Mã đề tài: ĐT.CN.2015.08
[17] Đề tài: Định lượng Berberin ở Berberis Wallichia DC và Mahonia Nepalensis DC Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng HPLC. Chủ nhiệm: ThS. Lưu Thúy Hòa. Mã đề tài: ĐT.CN.2015.09
[18] Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản Rạm (Varunalitterata Fabricius,1789) tại Hải Phòng. Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Yến. Mã đề tài: ĐT.CN.2015.10
[19] Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá vụ Mùa năm 2015 tại Hải phòng. Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Huyền. Mã đề tài: ĐT.CN.2015.11
[20] Đề tài: Ảnh hưởng của một số biện pháp canh tác kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng lúa nếp cái Hoa vàng cấy vụ mùa năm 2015 tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm: TS. Trần Nam Trung. Mã đề tài: ĐT.CN.2016.14
[21] Đề tài: Cải tiến phương pháp sắc khí lỏng HPLC trong định lượng Berberin của loài Bát giác liên (Podophyllum tomkinense Gagnep.) ở một số tỉnh phía Bắc. Chủ nhiệm: ThS. Lưu Thúy Hòa. Mã đề tài: ĐT.CN.2016.15
[22] Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình vào mẫu và nhân nhanh cây trà hoa vàng (Camellia sp.). Chủ nhiệm: ThS. Đặng Quang Bích. Mã đề tài: ĐT.CN.2016.16
[23] Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo Rạm (Varuna litterata Fabricius, 1798). Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Yến. Mã đề tài: ĐT.CN.2016.17
* Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ năm 2006 đến nay
[1] Đề tài: Điều tra tình hình sâu hại và biện pháp phòng trừ sâu haị chính bằng một số thuốc trừ sâu sinh học, Nhóm sinh viên: Trần Thị Phương Nhã, Nguyễn Phương Thảo: lớp KSNH.K3, đoạt giải 3 giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ giáo dục và đào tạo và giải Ba giải thưởng Vifotex của Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam.
[2] Đề tài: Ảnh hưởng của chế phẩm có nguồn gốc GA (Gibberrelin acid) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau cải ngọt và xà lách trồng vụ xuân 2008 tại xã An Thọ, An Lão, Hải Phòng, Nhóm sinh viên: Đỗ Ngọc Long, Nguyễn Trung Kiên: lớp KSNH.K6, đoạt giải Khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ giáo dục và đào tạo.
[3] Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng rau mầm nhóm đậu đỗ vụ Đông Xuân 2009 tại Hải Phòng , Sinh viên: Trần Thị Hòa: lớp KSNH.K7, đoạt giải Khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ giáo dục và đào.
[4] Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa 986, Xi23 cấy vụ xuân 2010 tại Tứ Kỳ, Hải Dương; Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Thuận: lớp KSNH.K8, đoạt giải Khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ giáo dục và đào.
[5] Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cải bắp trồng vụ đông 2010 tại An Dương, Hải Phòng , Sinh viên: Nguyễn Thành Dương: lớp KSNH.K8, đoạt giải Khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ giáo dục và đào.
[6] Đề tài: “Ảnh hưởng của nền giá thể và phân bón lá bổ sung đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa lê Kim Cô Nương (Cucumis melo L.) trồng vụ Thu Đông năm 2013 tại nhà lưới Trường Đại học Hải Phòng”, Sinh viên: Trần Thị Ánh Ngọc, Chu Thị Mai: lớp KHCT.K11, đoạt giải Nhì giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Trường Đại học Hải Phòng” lần thứ I năm 2014.
[7] Đề tài: “Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến chất lượng giống Nấm Đùi Gà, Sò, Mỡ và xây dựng quy trình sản nấm nấm Sò thương phẩm trồng trên cỏ trong vụ Thu Đông năm 2013 tại Trường Đại học Hải Phòng”, Sinh viên: Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Bá Khang, Đoàn Thị Hải Dương: lớp CNSH.K13, đoạt giải Khuyến khích giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Trường Đại học Hải Phòng” lần thứ I năm 2014.
[8] Đề tài: Đánh giá sự tích tụ kim loại nặng Chì (Pb) và Asen (As) của loài ngao ( Meretric lyrata Sowerby, 1851) nuôi ở Cát Hải, Hải Phòng, Sinh viên: Đoàn Thị Vân Anh; : lớp NTTS.K12, đoạt giải Khuyến khích giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Trường Đại học Hải Phòng” lần thứ II năm 2015.
[9] Đề tài” Đánh giá tính đối kháng thực vật của một số giống lúa trên cây chỉ thị trong điều kiện phòng thí nghiệm” Nhóm sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Hải Dương; Nguyễn Thị Hương;  Phạm Thị Việt Hà; Vũ Thị Lệ Hằng; Đàm Thị Yến. Lớp CNSH K13, đoạt giải Ba giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Trường Đại học Hải Phòng” lần thứ II năm 2015.

Thành tích

- Tập thể Viện: 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố, các năm học đều đạt thành tích lao động tiên tiến. Có 05 tập thể lớp đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc.
- Cá nhân: 5 bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo, UBND thành phố, thành đoàn Hải Phòng, liên đoàn lao động thành phố; 01 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, trên 40 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 03 GV và sinh viên Gương mặt tiêu tiểu Trường Đại học hải Phòng; 5 giải sinh viên NCKH cấp Bộ và Vifotex, 3 giải NCKH cấp Trường. Và rất nhiều các Giấy khen của Hiệu trường nhà trường về thành tích CVHT, phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào Công đoàn, Đoàn Thanh niên …