Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM THỰC HÀNH KỸ THUẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Trung tâm Thực hành Kỹ thuật, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email: trungtamthkt.dhhp@gmail.com
Website: trungtamthkt.dhhp.edu.vn
Thành lập: 25/08/2009
Lịch sử phát triển
Trung tâm Thực hành Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng.
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Thực hành kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ: đào tạo, hướng dẫn về thực hành kỹ thuật cho sinh viên và người học theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật ngành cơ khí, xây dựng, điện… và tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Đào tạo, hướng dẫn thực hành kỹ thuật
a) Quản lý, tổ chức đào tạo các môn thực hành kỹ thuật (đại cương, công nhân, sản xuất và thí nghiệm) thuộc các chuyên ngành kỹ thuật nằm trong chương trình đào tạo của Trường cho sinh viên trong Trường và công nhân kỹ thuật, người học của các đơn vị liên kết ngoài trường, theo quy định;
b) Tổ chức cho sinh viên thực tập kỹ thuật và nghiên cứu khoa học;
c) Tổ chức, quản lý và đào tạo các nghề kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn cho phép và theo quy định của Nhà nước;
d) Tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Trường về các lĩnh vực: cơ khí, xây dựng, kỹ thuật điện, tự động hóa...
2.2. Liên kết đào tạo
a) Liên kết với các cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường, xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu phục vụ dạy thực hành và tổ chức các hoạt động thí nghiệm sản xuất, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, kỹ năng thực hành công nghệ, kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm và người học;
b) Tổ chức và liên kết quản lý, đào tạo các nghề ngắn hạn theo yêu cầu người học;
c) Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành trong phạm vi chuyên môn cho người học. Tham gia đánh giá trình độ, kỹ năng nghề của người học theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
2.3. Quản lý chuyên môn
a) Biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và tự chịu trách nhiệm về kết quả đào tạo của người học đối với các chuyên ngành được giao trước Hiệu trưởng Trường;
b) Quản lý toàn diện cán bộ, giáo viên, tổ chức công tác giáo vụ, làm thời khóa biểu, tổ chức dạy và đánh giá kết quả; Xử lý kết quả đánh giá theo quy chế đào tạo, đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên theo quy định của Trường;
c) Quản lý người học trong thời gian học tập tại trung tâm, tham gia đánh giá quá trình học tập của người học, đề nghị khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Trường.
2.4. Các nhiệm vụ khác
a) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
d) Quản lý, tư vấn, thiết kế, sửa chữa, thực hiện các mô hình học cụ và các sản phẩm phục vụ chương trình phát triển các ngành công nghệ kỹ thuật của Trường;
d) Nhận các hợp đồng tư vấn, thiết kế, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và chuyển giao công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định hiện hành;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ cấu tổ chức
Công trình khoa học
Thành tích