Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà B3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.591034
Email: dttx.dhhp@gmail.com
Website: dttx.dhhp.edu.vn
Thành lập:
Lịch sử phát triển
Quá trình thành lập:
- Năm 2001: Phòng Bồi dưỡng Tại chức, Trường ĐHSP Hải Phòng
- Năm 2005: Phòng Đào tạo Tại chức, Trường Đại học Hải Phòng
- Tháng 6 năm 2009: Khoa Đào tạo Tại chức, Trường Đại học Hải Phòng
- Tháng 4 năm 2013: Khoa Đào tạo Thường xuyên, Trường Đại học Hải Phòng
- Tháng 9 năm 2015: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Trường Đại học Hải Phòng
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện các loại hình đào tạo: dài hạn, ngắn hạn, liên thông, văn bằng hai, liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, theo hình thức vừa làm vừa học (VLVH). Trung tâm có con dấu để giao dịch, xác nhận điểm, kết quả học tập và rèn luyện cho người học theo quy định hiện hành. Trang thông tin điện tử của Trung tâm là: http://ttdttx.dhhp.edu.vn.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo VLVH
a) Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển, cơ chế phối hợp liên kết để mở rộng quy mô, phạm vi đào tạo VLVH cho Nhà trường. Xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch dài hạn về đào tạo, liên kết đào tạo hình thức VLVH;
b) Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, liên kết đào tạo VLVH; lập kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng năm học; kế hoạch dạy học, thi học kỳ, thi tốt nghiệp cho các khóa đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch;
c) Phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn xây dựng đề cương chi tiết học phần, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp hình thức đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học;
d) Kết hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan lập hợp đồng liên kết đào tạo hệ VLVH, thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc khóa học theo quy định.
2.2. Tổ chức công tác tuyển sinh VLVH
a) Thường trực Hội đồng tuyển sinh VLVH: lập kế hoạch và trực tiếp triển khai thực hiện công tác tuyển sinh hệ VLVH; thông báo, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, xét điều kiện tuyển sinh; xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh, xét tuyển; công bố kết quả tuyển sinh và thực hiện nhập học cho người học;
b) Phối hợp với các cơ sở đào tạo ngoài Trường tổ chức tuyển sinh và thi tuyển sinh hoặc xét tuyển các lớp liên kết đào tạo VLVH;
c) Tổ chức các lớp/khóa bồi dưỡng kiến thức, đáp ứng nhu cầu người học theo các quy định hiện hành.
2.3. Quản lý đào tạo VLVH
a) Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản, các quy định về đào tạo hệ VLVH để thực hiện thống nhất trong toàn Trường;
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nền nếp dạy, học; tiếp nhận ý kiến phản hồi của giảng viên, sinh viên và cơ sở liên kết đào tạo để đề xuất, sửa đổi, bổ sung, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp;
c) Phối hợp với các khoa xây dựng thời khóa biểu, lịch ôn thi và thi hết học phần cho các lớp; mời giảng viên giảng dạy các học phần, môn học sau khi đã thống nhất với Trưởng khoa; xác nhận giờ dạy, giờ coi chấm thi... của giảng viên;
d) Tổ chức công tác thi học phần, thi tốt nghiệp: xét điều kiện dự thi, lịch thi, đề thi – đáp án chấm thi, chấm thi, làm điểm, thông báo kết quả thi;
e) Quản lý kết quả học tập của người học: lưu trữ các đề thi, bài thi, bảng điểm gốc, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định;
g) Thường trực các Hội đồng thi, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; thực hiện các thủ tục công nhận tốt nghiệp và phối hợp với phòng Đào tạo cấp bằng cho sinh viên; tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.
2.4. Quản lý sinh viên, học viên
a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan, quản lý sinh viên, học viên trong suốt quá trình học tập; đầu mối giữ liên lạc với cựu sinh viên, học viên;
b) Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo hệ VLVH;
c) Giám đốc Trung tâm được sử dụng con dấu (của Trung tâm) để cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và xác nhận các giấy tờ khác có liên quan đến người học trong phạm vi quản lý của đơn vị, theo đúng quy định của pháp luật.
2.5. Các nhiệm vụ khác
a) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
b) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ hoạt động đào tạo VLVH và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;
c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
d) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thu học phí, phí hỗ trợ đào tạo, lệ phí của sinh viên, học viên; lập bảng chi trả kinh phí cho các hoạt động đào tạo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nhà trường.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên + Bí thư Chi bộ: Đỗ Phương Lâm + Phó bí thư Chi bộ: Phạm Thị Thư - Lãnh đạo đơn vị:

 
 
Giám đốc 
TS. Đỗ Phương Lâm
Email: dolamdhhp@gmail.com
Phó giám đốc 
Cn. Phạm Thị Thư
Email: thupt_kcn@yahoo.com
 

- Các Tổ + Tổ Tuyển sinh Tổ trưởng: ThS. Phạm Thị Thu Hường. Email: dolamdhhp@gmail.com + Tổ Quản lí đào tạo Tổ trưởng: Cn. Phạm Thị Thư. Email: thupt_kcn@yahoo.com - Công đoàn: + Chủ tịch: Cn. Phạm Thị Thư. Email: thupt_kcn@yahoo.com

Công trình khoa học
- Giáo trình Hán Nôm cơ sở
- Giáo trình Văn bản Hán văn Trung Hoa
- Giáo trình Hán Nôm du lịch tập 1
- Giáo trình Hán Nôm du lịch tập 2
- Đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của một số nhóm hư từ đồng chức năng trong tiếng Việt
- Hư từ Hán Việt trong tiếng Việt
Thành tích
- Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng năm 2014
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015
- Tập thể Lao động xuất sắc thành phố Hải Phòng năm 2015