Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Ngõ 246A đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.261316
Email: ttdtbdcb.thp@gmail.com
Website: www.cst.edu.vn
Thành lập:
Lịch sử phát triển
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng (nay là Trường Đại học Hải Phòng) từ năm 2000. Đến năm 2015, Trung tâm đã trải qua 51 năm xây dựng và phát triển.
Các đơn vị tiền thân:
- Trường Chính trị (1964-1970).
- Trường Bồi dưỡng giáo viên (1970-1978).
- Trường Cán bộ quản lý giáo dục (1978-1989).
- Trạm Đại học Sư phạm Hải Phòng (1978-1989).
- Trường Cán bộ quản lý giáo dục và bồi dưỡng giáo viên Hải Phòng (1989-2000).
- Trung tâm Phát triển đào tạo Trường Đại học Hải Phòng (2011-2015).
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các h́nh thức đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo theo chương trình và kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt; Trung tâm là đơn vị có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; có con dấu để giao dịch, xác nhận điểm, kết quả học tập và rèn luyện cho người học theo quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chỉ tiêu đào tạo hằng năm;
2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ (nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm…) theo kế hoạch được Nhà trường phê duyệt. Thường trực hội đồng thi các lớp do Trung tâm quản lý.
2.3. Thu học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên, học viên trong suốt quá trình học tập theo quy định hiện hành. Chi kinh phí cho các hoạt động của Trung tâm theo nghiệp vụ tài chính, kế toán và chịu sự theo dõi, kiểm tra, điều tiết chung của Nhà trường thông qua Phòng Kế hoạch - Tài chính.
2.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường để quản lý, khai thác sử dụng và tu bổ, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Trung tâm, trên cơ sở kế hoạch, dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.
2.5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
2.6. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ: + Bí thư chi bộ: Đồng chí Trần Duy Nam + Phó Bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Lãnh đạo đơn vị:

 

 
 
Giám đốc
ThS Trần Duy Nam
Email: tranduynam1974@gmail.com
Phó Giám đốc
ThS Nguyễn Đức Lợi
Email: loikcn@gmail.com

+ Tổ trưởng Tổ Đào tạo: Thạc sĩ Nguyễn Phương Lan Email: 17ledaihanh@gmail.com + Tổ trưởng Tổ Hành chính - Tổng hợp: Cử nhân Hoàng Thị Băng Email: hoangbangdhhp@yahoo.com.vn - Công đoàn: + Chủ tịch: Đồng chí Hoàng Thị Băng Email: hoangbangdhhp@yahoo.com.vn + Phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Thị Lành Email: lanhdhhp@gmail.com - Đoàn thanh niên: + Bí thư Liên chi đoàn: Đồng chí Nguyễn Hải Đoàn Email: doannguyenhai@gmail.com

Công trình khoa học
- Tên đề tài: ''Xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường Tiểu học của thành phố Hải Phòng''. Cấp quản lý: cấp trường.
- Tên đề tài: ''Thực trạng chất lượng giảng dạy của giáo viên Toán, Văn, Tiếng Việt ở Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng''. Cấp quản lý: cấp trường.
- Tên đề tài đang thực hiện: ''Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo''. Cấp quản lý: cấp trường.
Thành tích
- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.
- Được UBND thành phố Hải Phòng tặng cờ '35 năm xây dựng và trưởng thành góp phần vào sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của thành phố'.
- Trung tâm là một trong sáu đơn vị trong cả nước được cử vào Ban biên tập chương trình và tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trường Mầm non, THCS trên toàn quốc.