Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung

Địa chỉ: Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Nhà C4, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng.

- Điện thoại: (84-225) 3591 924

- Email: trungtamtttv@dhhp.edu.vn

- Website: http://lib.dhhp.edu.vn/

Thành lập: ngày 13/07/2007

Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ: Trung tâm Thông tin - Thư viện

+ Bí thư Chi bộ: TS. Đỗ Trọng Quang

+ Phó Bí thư Chi bộ: ThS. Phạm Nghĩa Luân

+ Chi ủy viên: ThS. Trịnh Thị Ngọc

- Lãnh đạo đơn vị:

 
 
Giám đốc
TS. Đỗ Trọng Quang
Email: quangdt@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Đoàn Thị Xuyến
Email: xuyendt@dhhp.edu.vn

+ Tổ trưởng Tổ Thông tin nghiệp vụ: ThS. Trịnh Thị Ngọc - Email: ngoctt80@dhhp.edu.vn

+ Tổ trưởng Tổ Phục vụ: ThS. Phạm Nghĩa Luân - Email: luanpn@dhhp.edu.vn

- Công đoàn: Trung tâm Thông tin - Thư viện

+ Chủ tịch: Phạm Thị Ngọc Bính - Email: binhptn@dhhp.edu.vn

+ Phó chủ tịch: Hoàng Thị Minh Hạnh - Email: hanhhtm@dhhp.edu.vn

+ Ủy viên: Nguyễn Thị Thu Hằng  - Email: hangntt81@dhhp.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Chức năng
Trung tâm Thông tin- Thư viện có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức hoạt động thông tin - thư viện phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động thông tin, văn hóa khác của học sinh, sinh viên (HSSV), công chức, viên chức, người lao động trong Trường; quảng bá các hoạt động của Trường và các đơn vị có liên quan.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Thông tin
a) Chủ trì tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Trường: xây dựng, quản lý duy trì và phát triển trang website của Trường, hệ thống thông tin tích hợp, Email, Elearning...; xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; tổ chức cho toàn thể người dùng tin trong Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài;
b) Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Nhà trường;
c) Quản lý, vận hành các thiết bị, tài sản, hệ thống thông tin số của Trung tâm; tham gia xây dựng và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng dịch vụ CNTT của Nhà trường;
d) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tổ chức, xử lý, cung cấp tin và tài liệu cho đội ngũ nhân sự làm công tác thông tin, tư liệu, thư viện của Trường; trang bị kiến thức cần thiết về phương pháp tra cứu, tìm kiếm tin và sử dụng thông tin, thư viện cho người có nhu cầu dùng tin.
đ) Triển khai các hoạt động NCKH về lĩnh vực thông tin, lựa chọn công nghệ và chuẩn nghiệp vụ tiên tiến ứng dụng vào công tác thông tin tư liệu và thư viện; ứng dụng kết quả NCKH, những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào xử lý, phục vụ thông tin - thư viện.
e) Tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện cho người dùng tin ở trong và ngoài Trường; phát triển các dịch vụ (có thu phí) khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
2.2. Công tác Thư viện
a) Thường xuyên bổ sung, phát triển, số hóa nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài; thu nhận và bảo quản các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các dạng tài liệu khác theo quy định hiện hành;
b) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, khai thác nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm thông tin hiện đại, tiên tiến; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tin;
c) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và pháp luật;
d) Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa để hướng dẫn sinh viên, bạn đọc quy trình, thủ tục mượn, trả sách, tài liệu, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tin; giải quyết cho ban đọc khi tốt nghiệp ra trường, chuyển trường, thôi học;
đ) Làm mới, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Thẻ thư viện cho bạn đọc theo quy định;
e) Tổ chức kiểm kê định kỳ và đột xuất vốn tài liệu thư viện, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
f) Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về vốn tài liệu Trung tâm Thông tin- Thư viện: (hội nghị bạn đọc, giới thiệu sách mới, mời chuyên gia nói chuyện…)
2.3. Các nhiệm vụ khác
a) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của Thư viện theo quy định hiện hành;
c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật như in ấn, xuất bản các tài liệu nội bộ của Trường, của CBVC và người học theo quy định hiện hành: ( khóa luận, đồ án, luận văn, luận án …);
d) Thực hiện công tác kiểm tra đạo văn của các công trình NCKH, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án của công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên thực hiện tại Trường;
đ) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện;
e) Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên khi được yêu cầu;
f) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp bạn đọc vi phạm nội quy, quy định của Trung tâm;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
3. Quyền hạn
3.1. Được đề nghị Hiệu trưởng ủy quyền tham gia các hội, tổ chức, liên hiệp về thông tin thư viện; tham dự và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước về thông tin thư viện; tham gia các mạng thông tin theo quy định của pháp luật, của Nhà trường.
3.2. Liên kết, hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung tài liệu, tiếp nhận tài trợ, viện trợ và trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn; chủ trì phối họp với các đơn vị trong Trường để phân phối, nhận các tài liệu, tư liệu phù hợp quy định hiện hành.
3.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu của Trung tâm theo cơ chế phù hợp với quy định của Trường, của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.
3.4. Từ chối tiếp nhận và phục vụ tài liệu trái pháp luật, không phù hợp với nội quy, quy chế của Trung tâm; từ chối phục vụ bạn đọc vi phạm nội quy, quy chế hoặc các các yêu cầu không đúng chức năng, nhiệm vụ Trung tâm.
3.5. Được sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường để triển khai các hoạt động dịch vụ như: trang thiết bị, giảng đường, phòng họp và phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động chung phục vụ sinh hoạt chuyên môn của đơn vị và hoạt động đào tạo của Nhà trường.
3.6. Được quyền khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tập thể của Trung tâm cũng như các đơn vị, cá nhân khác có tham gia vào các hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền được Hiệu trưởng phân cấp.
4. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trung tâm phải phát triển nguồn tài nguyên thông tin - thư viện phong phú, đa dạng, chất lượng; tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng đến các nguồn lực thông tin; đào tạo hướng dẫn người dùng tin sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin- thư viện và có khả năng đánh giá, chọn lọc các nguồn tin; cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Ban Giám đốc Trung tâm
Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và của Trường; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và các quy định hiện hành.
1.1. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm
a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
b) Đề xuất việc thành lập, tách, sáp nhập và giải thể các bộ phận, tổ (hoặc phòng, ban khi quy mô cho phép) của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Nhà trường.
c) Tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động ngắn hạn, kiêm nhiệm theo phân cấp của Trường và theo quy định của pháp luật.
d) Đề xuất để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và miễn nhiệm các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các bộ phận (hoặc Tổ chuyên môn) của Trung tâm (nếu có) theo đúng quy định của Trường và của pháp luật;
đ) Xây dựng đề án, quy hoạch nguồn nhân lực của Trung tâm (bao gồm cán bộ cơ hữu, kiêm nhiệm và nguồn giảng viên, chuyên gia cho các hoạt động); tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội;
e) Thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động của Trung tâm; thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường;
f) Đảm bảo an ninh và an toàn trong Trung tâm;
g) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động về đào tạo, cung cấp dịch vụ tư vấn, hợp tác quốc tế theo đúng quy định;
h) Giám đốc là chủ tài khoản của Trung tâm (nếu có), chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về tài chính, tài sản, lao động, tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động và toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.
1.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Giám đốc Trung tâm
a) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ cho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết một số công việc đột xuất khác khi được Giám đốc giao;
b) Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc khi giải quyết các công việc do Giám đốc giao, ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các việc được giao.
1.3. Quyền hạn và trách nhiệm của  viên chức, người lao động Trung tâm
a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, thư viện, quy chế của Trung tâm và các quy định khác của Trường;
b) Được Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi về nghề nghiệp, các quyền lợi theo quy định của Trường và quy định của pháp luật, được tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm tại các hệ thống Thư viện trong và ngoài nước;
c) Việc bố trí người làm công tác tại Trung tâm được căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chuyên môn theo quy định của Trường và của pháp luật, đảm bảo công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo, đúng năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm;
d) Hiệu trưởng quyết định cơ cấu, số lượng nhân sự theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm, đảm bảo cho Trung tâm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các bộ phận trực thuộc
a) Bộ phận nghiệp vụ;
b) Bộ phận phục vụ;
c) Bộ phận tin học.
Cơ cấu cán bộ, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận thuộc Trung tâm được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Hiệu trưởng phê duyệt.
3. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ các tổ chức, và Quy chế của Trung tâm, phù hợp với quy định của pháp luật, của Trường./.
Thành tích
- Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2007 đến nay.