Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ:
Phòng Thanh tra Pháp chế
Nhà A3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3549 998
Email: phongttpc@dhhp.edu.vn
Website: phongttpc.dhhp.edu.vn
Thành lập: 09/2011
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ: Phòng Thanh tra – Pháp chế
+ Bí thư Chi bộ: ThS. Đỗ Thị Ngọc Thắng
- Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng
ThS. Đỗ Thị Ngọc Thắng
Email: thangdtn@dhhp.edu.vn

- Công đoàn:
+ Chủ tịch: ThS. Phạm Thị Lan Hương . Email: huongptl@dhhp.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Chức năng
Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quyền hạn quản lý nhà nước của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo tính kỉ cương, kỉ luật trong các hoạt động của Nhà trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các văn bản, quyết định quản lý của Nhà trường, bảo vệ lợi ích của nhà nước, nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quản lý về công tác thanh tra, pháp chế của Trường;
2.2. Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của nhà trường hằng năm hoặc định kỳ và tổ chức thực hiện. Việc thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất không theo kế hoạch định kỳ, Hiệu trưởng sẽ có chỉ đạo cụ thể.
2.3. Phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế đào tạo, thi cử; cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, tài sản, khoa học và công nghệ; công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.
2.4. Là bộ phận thường trực tiếp công dân của Trường, đầu mối tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBVC, người học và các công dân, tổ chức có liên quan trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Trường theo các quy định và trình tự của pháp luật.
2.5. Là bộ phận thường trực trong công tác phòng và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
2.6. Phối hợp với phòng Chính trị - Công tác HSSV, Tổ chức Cán bộ, Khoa Giáo dục Chính trị, Công đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường để tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến CBVC và HSSV; phối hợp tham gia đóng góp ý kiến với các đơn vị trong trường để xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của nhà trường trên các lĩnh vực cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển và phù hợp với những nội dung quy định mới nhất của nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2.7. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa các văn bản quy phạm nội bộ của Trường đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn, khó thực hiện; giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến, đồng thời kiến nghị với các cơ quan nhà nước sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.
2.8. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành có liên quan để thay thế các văn bản không còn hiệu lực.
2.9. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ và hằng năm công tác pháp chế. Thực hiện chế độ, thông tin báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
2.10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
2.11. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Thành tích
- Nhiều năm liền, Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh. Tập thể đơn vị nhiều năm được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
- Năm 2016: Giấy khen của Đảng Ủy Trường Đại học Hải Phòng, Quyết định số 342-QĐ/ĐU ngày 10/02/2017 (Khen thưởng Chi bộ đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”).
- Năm học 2016 - 2017: Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng, Quyết định số 05 ngày 25/7/2017 (Khen thưởng Công đoàn Phòng Thanh tra – Pháp chế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2016 - 2017).
- Năm học 2017 - 2018: Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng, Quyết định số 39/QĐKT-LĐLĐ ngày 08/8/2018 (Khen thưởng Công đoàn bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2017 - 2018).
- Năm 2018: Giấy khen của Trường Đại học Hải Phòng, Quyết định số 183/QĐ-ĐHHP ngày 20/3/2019 (Khen thưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự Trường Đại học Hải Phòng năm 2018).