Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Phòng 307, Nhà A6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3591 986
Email: phongqlkh.thp@moet.edu.vn
Website: phongqlkh.dhhp.edu.vn
Thành lập: 12/03/2013
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ: + Bí thư Chi bộ: PGS.TS. Bùi Bá Khiêm - Lãnh đạo đơn vị:

 
 
 
Trưởng phòng
PGS.TS. Bùi Bá Khiêm
Email: khiembb@dhhp.edu.vn
 
Phó Trưởng phòng
TS. Lưu Thúy Hòa
 

- Công đoàn: + Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Phương Chi - Đoàn thanh niên: + Bí thư: Vũ Thị Thu Huyền . Email: vuhuyen88dhhp@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Phòng Quản lý Khoa học là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về hoạt động khoa học và công nghệ; các hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ; quản lý việc biên soạn, xuất bản tạp chí, thông tin khoa học và các ấn phẩm KH&CN thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chủ trương, phương hướng, các quy định, quy chế quản lý KH&CN trong Trường;
2.2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ, hoạt động, tổ chức và quản lý đề tài, dự án, các hoạt động KH&CN của Trường;
2.3. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Thường trực Ban biên tập Tạp chí Khoa học của Trường; quản lý hoạt động xuất bản các giáo trình, tài liệu, tạp chí khoa học, thông tin khoa học cấp Trường;
2.4. Thường trực Hội nghị giao ban công tác NCKH và công nghệ Trường: chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị, dự thảo báo cáo và làm thư ký hội nghị; ra thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Trường chủ trì hội nghị;
2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện định mức hoạt động KHCN của CBVC theo quy định của Trường và quy định của pháp luật;
2.6. Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến công tác NCKH, tư vấn do Trường quản lý và khai thác. Thống kê các đề tài khoa học do các đơn vị, cá nhân trong Trường tự khai thác.
2.7. Tổ chức đăng ký, xét duyệt các đề tài, nhiệm vụ, sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tạo điều kiện và hướng dẫn triển khai các đề tài, dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt;
2.8. Chủ trì công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả các đề tài NCKH; nghiệm thu, thẩm định giáo trình, học liệu... phục vụ công tác đào tạo của Trường;
2.9. Chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học cấp Trường hoặc do Trường đăng cai, liên kết tổ chức; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động NCKH trong sinh viên, học viên; tổ chức các Hội nghị khoa học của sinh viên, học viên, Hội nghị Tài năng khoa học trẻ Trường...; hỗ trợ các khoa, viện, trung tâm, bộ môn tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của đơn vị; tổ chức tổng kết công tác KH&CN hằng năm;
2.10. Tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH và công nghệ vào thực tiễn giáo dục, đào tạo của Trường, là đầu mối kết nối quá trình nghiên cứu với thực tiễn lao động sản xuất và đời sống;
2.11. Chủ trì, phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế về KH&CN; nghiên cứu đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả;
2.12. Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định về sở hữu trí tuệ (sáng kiến, sáng chế, phát minh...); hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia trong lĩnh vực KH&CN; đầu mối tổ chức, giới thiệu, tư vấn cho cán bộ viên chức và HSSV tham gia các giải thưởng KH&CN trong nước và quốc tế;
2.13. Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các bộ phận liên quan khác trình Hiệu trưởng quyết định thành lập, giải thể, quản lý các đơn vị NCKH và công nghệ trong Trường; chọn cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng, thực tập, nghiên cứu; tham gia xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân; đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH;
2.14. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phân bổ, quản lý ngân sách cho hoạt động KH&CN trong toàn Trường;
2.15. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý Sau đại học và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động NCKH gắn với đào tạo, bồi dưỡng;
2.16. Quản lý hồ sơ, lý lịch khoa học của CBVC trong Trường; quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ hoạt động KH&CN; xác nhận kết quả nghiên cứu và cung cấp thông tin KH&CN do Trường quản lý theo quy định hiện hành;
2.17. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
2.18. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết các công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Thành tích
- Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm học 2013- 2014, 2014 - 2015 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm học 2014 - 2015 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng năm học 2014 - 2015.
- Nhiều Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng cho tập thể đơn vị và các cá nhân xuất sắc.

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung: Địa chỉ: Phòng 307, Nhà A6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
Điện thoại: 031.3591986
Email: phongqlkh.thp@moet.edu.vn
Website: phongqlkh.dhhp.edu.vn
Thành lập: 12/03/2013

Cơ cấu tổ chức: – Chi bộ:
+ Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
– Lãnh đạo đơn vị:

 IMG_9226
Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ
PSG.TS Bùi Bá Khiêm
Email:khiembb@dhhp.edu.vn
Phó Trưởng Phòng

ThS. Lưu Thúy Hòa 

– Công đoàn:
+ Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Phương Chi
– Đoàn thanh niên:
+ Bí thư: Vũ Thị Thu Huyền .

Thành tích: – Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm học 2013- 2014, 2014 – 2015 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
– Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm học 2014 – 2015 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
– Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng năm học 2014 – 2015.
– Nhiều Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng cho tập thể đơn vị và các cá nhân xuất sắc.

accordion