Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A2, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3591 042
Email: phongdt@dhhp.edu.vn
Website: phongdaotao.dhhp.edu.vn
Thành lập: 15/09/2000
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
+ Bí thư Chi bộ: - Lãnh đạo đơn vị:
Phó Trưởng phòng
TS. Thái Thị Nga
Email: ngatt@dhhp.edu.vn
Phó Trưởng phòng
ThS. Hà Khánh Lâm
Email: lamhk@dhhp.edu.vn
- Công đoàn:
+ Chủ tịch: Nguyễn Đức Phong .
+ Phó chủ tịch: Đỗ Thị Thu Thủy .
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo từ trình độ đại học trở xuống.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành công tác đào tạo:
a) Nghiên cứu, rà soát, kiểm tra, đánh giá đề ra các giải pháp quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo; các giải pháp khuyến khích hoặc hạn chế việc mở ngành đối với một số nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo; đưa ra các khuyến cáo xã hội về ngành, chuyên ngành đào tạo;
b) Chủ trì việc mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo mới; phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, tham mưu cho Hiệu trưởng dừng tuyển sinh các ngành không còn đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng và nhu cầu xã hội;
c) Phối hợp với Phòng Quản lý Sau đại học và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá công tác tuyển sinh sau đại học;
d) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các quy định về hoạt động đào tạo và chịu trách nhiệm quản lý chương trình đào tạo, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, đề xuất các giải pháp phát triển chương trình đào tạo; phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các khoa và các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định hoặc lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các học phần trong chương trình đào tạo để sử dụng thống nhất trong Trường;
đ) Quản lí, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động đào tạo ở tất cả các cơ sở đào tạo, các hình thức giáo dục, từ trình độ đại học trở xuống do Trường tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp;
e) Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học; phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kiểm soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;
g) Báo cáo, giải trình; tiếp nhận báo cáo, giải trình của các đơn vị trực thuộc về hoạt động đào tạo; xây dựng báo cáo tổng hợp về hoạt động đào tạo trong Trường theo từng năm học, giai đoạn hoặc theo từng lĩnh vực;
h) Quản lý in ấn, cấp phát tất cả các loại phôi văn bằng, chứng chỉ do Trường phát hành;
i) Chủ trì, phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và các đơn vị đào tạo cấp bản chính và bản sao: các chứng chỉ (trừ chứng chỉ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học), bảng điểm, văn bằng trình độ đại học trở xuống do Trường cấp; công khai các thông tin liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của người học theo quy định của pháp luật và của Nhà trường;
k) Chủ trì công tác tổ chức đào tạo: phân bổ thời gian, lập kế hoạch đào tạo; đăng ký, xếp lớp học phần; rút bớt học phần đã đăng ký; đăng ký học lại; xếp hạng năm đào tạo và học lực; xét quy chế học vụ, cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học; tổ chức học cùng lúc 2 chương trình; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ quản lí, chuyên môn; tổ chức công tác thực hành, thực tập...và làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp cho sinh viên toàn trường; xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; chuyển đổi chương trình đào tạo, loại hình đào tạo, chuyển ngành, chuyển trường;
l) Thường trực Hội nghị giao ban công tác Đào tạo Trường: chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị, dự thảo báo cáo và làm thư ký hội nghị; ra thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Trường chủ trì hội nghị.
2.2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện một số công tác liên quan đến hoạt động đào tạo.
a) Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV thực hiện công tác sinh viên trong hoạt động đào tạo: nhập học; sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo; tổ chức lớp học, nghỉ học tạm thời, thôi học;
b) Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các đơn vị có liên quan xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội;
c) Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Hải Phòng chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong chương trình giáo dục đại học;
d) Phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế quản lý hoạt động đào tạo có sự tham gia và đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài;
đ) Phối hợp với Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Quản lý Sau đại học trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, học viên cao học; tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, các buổi gặp gỡ các doanh nhân thành đạt...để nâng cao hiệu quả đào tạo;
e) Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ trong việc thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị chuyên môn.
2.3. Công tác hỗ trợ đào tạo
a) Tham gia các dự án, chương trình tập huấn... do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành về các hoạt động có liên quan tới công tác đào tạo;
b) Định kỳ tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ chuyên môn, thi Giảng viên giỏi,... cho các đơn vị chuyên môn.
2.4. Công tác khác
a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
b) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết các công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Thành tích
- 5 năm liên tục (từ năm 2009 đến 2013) Phòng Đào tạo đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND Thành phố Hải Phòng.
- 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (Quyết định số 1565/QĐ-TTg, ngày 1/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ)
- 01 Bằng khen của Bộ GD&ĐT (Quyết định số 1316/QĐ-KT, ngày 04/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.)
- 5 năm liên tục (từ năm 2009 đến 2013): Chi bộ liên đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 02 năm 2012, 2013 đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc.
Phân công nhiệm vụ