Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà B3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3591 149
Email: khoatlgdh@dhhp.edu.vn
Website:
Thành lập:26/9/2006
Lịch sử phát triển

- Từ năm 1959 đến năm 1997 là tổ chuyên môn trực thuộc Ban giám hiệu và thuộc các cơ sở đào tạo: Cao đẳng sư phạm, Trung học sư phạm mầm non, Trung học sư phạm tiểu học.
- Từ năm 1997 đến 2005 là tổ chuyên môn trực thuộc Ban giám hiệu trường Cao đẳng sư phạm, sau là trường Đại học sư phạm Hải Phòng, năm 2004 trường đổi tên thành trường Đại học Hải Phòng.
- Năm 2006 tổ Tâm lý – Giáo dục được phát triển thành Khoa Tâm lý – Giáo dục trực tiếp tham gia giảng dạy khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm cho các ngành sư phạm.
- Năm 2007 khoa trực tiếp đào tạo cử nhân Công tác xã hội đến nay ngành CTXH được khoa đào tạo vẫn duy trì và phát triển tốt.

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
 Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương
 Phó bí thư Chi bộ: TS. Vũ Thị Hạnh
- Lãnh đạo đơn vị:
 Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Email: phuongntq@dhhp.edu.vn
 Phó trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Hạnh
Email: hanhvt@dhhp.edu.vn
- Các Bộ môn: + Công tác xã hội
 Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Thị Huệ
Email: huent77@dhhp.edu.vn
+ Nghiệp vụ sư phạm
 Trưởng Bộ môn: TS. Lê Thị Minh Hoa
Email: hoaltm@dhhp.edu.vn
- Công đoàn:
 Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền
Email: hienntm@dhhp.edu.vn
 Phó chủ tịch: ThS. Đặng Thị Thủy
Email: thuydt67@dhhp.edu.vn
- Đoàn thanh niên:
 Bí thư: ThS. Nguyễn Văn Minh
Email: minhnv@dhhp.edu.vn
 Phó bí thư: ThS. Đào Thị Mai
Email: maidt@dhhp.edu.vn
- Giáo vụ:
ThS. Phạm Thị Phượng
Email: phuongpt77@dhhp.edu.vn
Các chuyên ngành đào tạo
1. CHUYÊN NGÀNH: CN Công tác xã hội
Tên tiếng Anh: Social Work
2. CHUYÊN NGÀNH: Đào tạo khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm thuộc các chuyên ngành đào tạo giáo viên các hệ.
Tên tiếng Anh: ...
Các hướng nghiên cứu chính

- Đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục tại trường sư phạm và phổ thông
- Công tác quản lý và giáo dục đào tạo sinh viên
- Các yếu tố tâm lý tác động đến quá trình Đào tạo và Giáo dục
- Các vấn đề Xã hội: Phát triển cộng đồng, HIV/ AIDS, giới và bình đẳng giới, hôn nhân hạnh phúc  bạo lực gia đình, chăm só các cụ già, kế hoạch hóa gia đình, đồng tính luyến ái, .....
- Các vấn đề hoạt động Đoàn, Đội.

Các công trình khoa học

Đề tài cấp Bộ:
- Nghiên cứu đề xuất nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Hỗ trợ tâm lý cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật.
- Vận dụng các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học vào nội dung phương pháp giảng dạy bộ môn Tâm lí học cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học
Đề tài cấp Thành phố:
- Quy trình rèn luyện NVSP cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hải Phòng.
Luận  án Tiến sĩ:
- Khó khăn tâm lý trong xử lý tình huống sư phạm của sinh viên sư phạm.
- Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học học phần Lý luận dạy học ở trường Đại học Sư phạm.
- Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên Đại học Hải Phòng
- Rèn luyện kỹ năng học hợp tác nhóm cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học nhóm
- Nghiên cứu lối sống ngư dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại làng chài thôn Nam Hải xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy và làng chài phường Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng)
- Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Kĩ năng sống của học sinh trung học cơ sở
Đề tài cấp cơ sở:
- Thực trạng rèn luyện kỹ năng hợp tác cho sinh viên sư phạm
- Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hải Phòng.
- Vận dụng phương pháp phân tích tình huống trong dạy học môn Tâm lí học ở trường CĐSP Hải Phòng.
- Biện pháp giáo dục giới tính cho sinh viên CĐSP trường Đại học Hải Phòng.
- Xây dựng bài tập điện tử trong dạy học học phần Lí luận dạy học
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP Hải Phòng.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tâm lí học cho sinh viên.
- Sự thích ứng với học chế tín chỉ của sinh viên trường Đại học Hải Phòng.

Thành tích

+ Năm học 2010-2011: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
+ Năm học 2011-2012: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
+ Năm học 2013-2014: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
- Hình thức khen thưởng:
+ Năm học 2009-2010 : Bằng khen Quyết định số 17/QĐ-TWWHTLGD ngày 20/10/2010 của Trung ương Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam
+ Năm học 2009-2010 : Bằng khen Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.
+ Năm học 2010-2011: Bằng khen Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.
+ Năm 2011 : Bằng khen Quyết định số 85/QĐ ngày 26/12/2011 của BCH Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng.
+ Năm 2013 : Bằng khen Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.
+ Năm 2014 : Bằng khen Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.
- 05 năm liên tục (từ 2010 đến 2014): Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2013 đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc.