Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ

- Nhà C5, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải

- Phòng Điện thoại: (84-225) 3591 144

- Email: khoann@dhhp.edu.vn

Website:

Thời gian thành lập: Thành lập từ năm 1979 – Tái thành lập 1994.

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

+ Năm thành lập khoa/viện: 1979 – Tái thành lập 1994

+ Quá trình thay đổi, phát triển:

Khoa Ngoại ngữ là khoa chuyên môn có quy mô đào tạo lớn nhất trường với bề dày 40 năm xây dựng và phát triển. Khoa có đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào tạo tại các trường đại học và viện ngôn ngữ danh tiếng trong và ngoài nước. 

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức

+ Bí thư Chi bộ: ThS. Đỗ Thị Kiểm

+ Phó bí thư: ThS. Đỗ Thị Thùy Linh

+ Ủy viên: ThS. Trần Thị Vũ Tâm

                S. Nguyễn Bằng An

                ThS. Đinh Minh Thu.

- Lãnh đạo đơn vị:

 
 
Quyền Trưởng khoa
ThS. Đỗ Thị Kiểm
Email: kiemdt@dhhp.edu.vn
Phó Trưởng khoa
ThS. Trần Thị Vũ Tâm
Email: tamttv@dhhp.edu.vn

- Ban chấp hành Công đoàn:

+ Chủ tịch Công đoàn khoa: ThS. Nguyễn Văn Phi, Email: phinv@dhhp.edu.vn

+ Phó chủ tịch Công đoàn khoa: CN. Chu Thị Hạnh, Email: hanhct@dhhp.edu.vn

- Đoàn Thanh niên:

+ Bí thư liên chi đoàn: ThS. Phạm Thị Ngân, Email: nganpt@dhhp.edu.vn

+ Phó bí thư liên chi đoàn: ThS. Đào Thị Hồng Hạnh, Email: hanhdth@dhhp.edu.vn

Các chuyên ngành đào tạo

Hiện tại Khoa đang đào tạo 4 chuyên ngành ngôn ngữ:

+ Đại học Sư phạm tiếng Anh

+ Đại học  Sư phạm Anh – Nhật

+ Đại học  Ngôn ngữ Anh

+ Đại học  Ngôn ngữ Trung Quốc.

Điểm mạnh và phương hướng phấn đấu đến năm 2025

1. Các Bộ môn thuộc Khoa:

  • Bộ môn Thực hành tiếng Anh
  • Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh
  • Bộ môn tiếng Anh Chuyên ngành
  • Bộ môn Thực hành tiếng Trung
  • Bộ môn Lý thuyết tiếng Trung.

2. Điểm mạnh của Khoa Ngoại ngữ

- Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, luôn luôn hết lòng tận tụy với nghề trồng người, Khoa Ngoại ngữ đã đào tạo lớp lớp sinh viên chuyên ngữ vừa hồng vừa chuyên trở thành những giáo viên ngoại ngữ giỏi tại các trường phổ thông, các MC tài năng tại các Đài truyền hình địa phương và Trung ương, các cán bộ biên phiên dịch giỏi và cán bộ làm công tác đối ngoại tại các cơ quan kinh tế, chính trị, văn hóa trọng yếu khắp cả nước.

- Hướng nghiên cứu chính của giảng viên khoa Ngoại ngữ là ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy. Giảng viên khoa Ngoại ngữ đã hoàn thành hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu hướng dẫn sinh viên tự học phục vụ công tác chuyên môn đào tạo.

- Số lượng sinh viên đang học tập tại Khoa Ngoại ngữ trong 3 năm học gần đây: trên 1.300 sinh viên/năm học.

- Khoa Ngoại ngữ có Liên chi đoàn Khoa mạnh cả về số lượng đoàn viên và chất lượng các hoạt động ngoại khóa thú vi, bổ ích và hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong quá trình tự học tập và rèn luyện.

- Khoa Ngoại ngữ đã đào tạo lớp lớp sinh viên chuyên ngữ vừa hồng vừa chuyên trở thành những giáo viên ngoại ngữ giỏi tại các trường đại học, phổ thông các cấp, các MC tài năng tại các Đài truyền hình địa phương và Trung ương, các cán bộ biên phiên dịch giỏi và cán bộ làm công tác đối ngoại, công tác kinh doanh tại các công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty 100% vốn nước ngoài và các cơ quan kinh tế, chính trị, văn hóa trọng yếu khắp cả nước.

3. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

- Mục tiêu đến năm 2022 khoa Ngoại ngữ sẽ có thêm 09 tiến sỹ 2 ngành tiếng Anh và tiếng Trung, 10 nghiên cứu sinh 3 ngành ngành tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Khoa sẽ có thể đào tạo hệ cao học ngành tiếng Anh và tiếng Trung và thực hiện giảng dạy chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1 quốc tế cho sinh viên chính quy toàn trường.

- Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 khoa sẽ đào tạo thêm ngành đại học ngôn ngữ Nhật, đại học ngôn ngữ Hàn.

Các công trình khoa học