Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà B3 , Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313591150
Email:k
Website:
Thành lập:6/9/2006
Lịch sử phát triển

- Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào ngày 06 tháng 9 năm 2006, tiền thân là Tổ Lý luận Mác – Lênin Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Gắn liền với truyền thống xây dựng và phát triển nhà trường, từ trường sư phạm trung cấp Hải Phòng đến trường Đại học Hải Phòng, đơn vị đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của nhà trường nói riêng.
Là một trong các đơn vị chuyên môn của nhà trường, hiện khoa có: 05 Tiến sĩ trong đó có 01 Phó Giáo sư, 19 Thạc sĩ tróng đó có 05 nghiên cứu sinh, 03 cử nhân trong đó đang có 01 đồng chí đang học cao học. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy giàu kinh nghệm, nhiệt tình, trách nhiệm và ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận Chính trị, khoa Giáo dục Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc giảng dạy, giáo dục tư tưởng, ý thức pháp luật cho sinh viên, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ góp phần vào việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
 Bí thư Chi bộ: TS. Phạm Thị Huyền IMG_7
 Phó bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thị Xuân IMG_2
- Lãnh đạo đơn vị:
 Trưởng Khoa: Tiến sĩ Phạm Thị Huyền
Email: huyenphamthi75@gmail.com
IMG_7
 Phó trưởng Khoa: Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân
Email: nguyenthixuan1968@gmail.com
IMG_5
 Phó trưởng Khoa: Thạc sĩ Nguyễn Bá Hùng
Email: bahung.dhhp@gmail.com
IMG_2
- Các Bộ môn: + Bộ môn Tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
 Tổ trưởng: Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân
Email: nguyenthixuan1968@gmail.com
IMG_5
+ Bộ môn Tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
 Tổ trưởng: Tiến sĩ Phạm Thị Huyền
Email: huyenphamthi75@gmail.com
IMG_6
+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tổ trưởng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích
Email: nguyenbich.dhhp@gmail.com
IMG_3
+ Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 Tổ trưởng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Dung
Email: nguyendungct.dhhp@gmail.com
IMG_4
+ Bộ môn Phương pháp và giảng dạy Pháp luật
 Tổ trưởng: Thạc sĩ Đỗ Thị Khánh Nguyệt
Email: tuannguyetgdct@gmai.com
IMG_1
  - Công đoàn:
 Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Dung
Email: nguyendungct.dhhp@gmail.com
IMG_4
 Phó chủ tịch: Lê Thị Lan
Email:
- Đoàn thanh niên:
 Bí thư: Nguyễn Thu Hà
Email: nguyenthuha.ssf@gmail.com
 Phó bí thư: Nguyễn Thị Hường
Email: nhuonguyen89@gmail.com
- Giáo vụ:
Thầy: Đặng Phúc Hoàng
Email: dangphuchoang.hpu@gmail.com
Các chuyên ngành đào tạo
1. CHUYÊN NGÀNH: Giáo dục Chính trị
Tên tiếng Anh: Political Education
Các hướng nghiên cứu chính
- Nghiên cứu ứng dụng
- Nghiên cứu tổng kết thực tiễn
- Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chuyên sâu
Các công trình khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố: Xây dựng quy trình đào tạo nghiệp vụ Sư phạm tại Trường Đại học Hải Phòng", mã số: ĐT.XH.2011.565 (bảo vệ vào tháng 7/2012).
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo dân chủ và an sinh xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng". Mã số: ĐT.NTM.2013.635. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Thị Loan, điểm bình quân: 90.02/100, nghiệm thu ngày 13/7/2015.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các xã phục vụ nông thôn mới ở Hải Phòng".  Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Thị Loan, nghiệm thu vào tháng 10/2015
- Đề tài cấp trường: “Vai trò của giáo dục thẩm mĩ trong giáo dục lối sống sinh viên các khoa sư phạm ở trường Đại học Hải Phòng” (đang triển khai)
- Đề tài cấp trường: “Một số vấn đề về PPGD các môn Lý luận chính trị và pháp luật theo học chế tín chỉ tại trường ĐHHP” đã nghiệm thu năm 2013
- Biên tập và xuất bản nội san khoa học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm truyền thống xây dựng, phat triển trường Đại học Hải Phòng.

Thành tích

- Năm học 2003 – 2004,
+ Giải Ba toàn quốc, giải Nhất cá nhân hùng biện toàn quốc Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Được nhận bằn khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo, số 2493, ngày 16/5/2004
- Năm học 2004- 2005:
+ Bằng khen: Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo, số 7232, ngày 9/11/2004.
+ Bằng khen: Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo, số 2493, ngày 16/5/2004.
+ Bằng khen: Ban Chấp hành TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2004.
+ Bằng khen: UBND Thành phố Hải Phòng, Số 209 BK, ngày 19/8/2005.
- Năm học 2005- 2006:
+ Bằng khen: Ban Chấp hành Liên Đoàn Lao động Thành Phố Hải Phòng, Số 92 BK, ngày 26/10/2005.
+ Bằng khen: Ban chấp hành TW Hội sinh viên Việt Nam năm 2006.
+ Bằng khen: Ban Chấp hành TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 14/5/2006.
+ Giải Nhì miền Bắc và giải khuyến khích toàn quốc Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 6042/QĐ/BGD& ĐT, ngày 24/10/2006.
- Năm học 2006- 2007:
+ Bằng khen: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 6042/QĐ/BGD& ĐT, ngày 24/10/2006.
+ Bằng khen: Bộ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo, số 6042, ngày 14/11/2006.
- Năm học 2007- 2008:
+ Bằng khen: UBND Thành phố Hải Phòng, Số 345, ngày 12/8/2008
- Năm học 2008- 2009:
+ Bằng khen: UBND Thành phố Hải Phòng, Số 200 BK, ngày 30/9/2008.
- Năm học 2010- 2011:
+ Bằng khen: UBND Thành Phố Hải Phòng, số 221 CN, ngày 14/11/2012
- Năm học 2011- 2012:
+ Bằng khen: UBND Thành Phố Hải Phòng, Quyết định số 1606 CN, ngày 25/9/2012
- Năm học 2012- 2013:
+ Bằng khen: UBND Thành Phố Hải Phòng, Quyết định số 1606/QĐCT, ngày 15/9/2012
- Năm học 2013- 2014:
+ Bằng khen: UBND Thành Phố Hải Phòng, Quyết định số 1162/QĐCT, ngày 10/6/2014
- Năm học 2014- 2015:
+ Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hải Phòng
+ UBND Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ BCH Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen công đoàn bộ phận khoa Giáo dục Chính tri đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn trường vững mạnh năm học 2014 – 2015