Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hội nghị quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

HNQTNQTW6 (2)

Sáng ngày 23/01/2018, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên Nhà trường.

HNQTNQTW6 (2)

Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Nghị quyết

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gồm: Kế hoạch số 91-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 49-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 50-CT/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Chương trình hành động số 51-CT/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra với mục đích chủ động triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp.

HNQTNQTW6 (1)

Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể Đảng viên của Nhà trường tham dự Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt Đảng bộ Trường phát biểu tiếp thu nội dung Hội nghị và chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên của đơn vị mình về các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện đơn vị./.

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC