Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Giới thiệu Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng

I. Cơ cấu tổ chức

  1. Đoàn Thanh niên

– Là cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Hải Phòng.

– Là tổ chức cơ sở Đoàn ba cấp: Đoàn trường, Liên chi đoàn, Chi đoàn

+ 17 Liên chi đoàn: Giáo dục Tiểu học – Mầm non; Tâm lý Giáo dục học; Ngữ Văn và Khoa học xã hội; Du lịch; Khoa học Tự nhiên; Thể dục Thể thao; Công nghệ thông tin; Toán; Ngoại ngữ; Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Kế toán Tài chính; Xây dựng; Điện – Cơ; Viện Sinh – Nông; Trường PT Phan Đăng Lưu; Phòng ban; Trung tâm Phát triển Đào tạo.

+ 6 Chi đoàn trực thuộc:  Giáo dục Chính trị; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng; Thực hành Mầm non; Thực hành Tiểu học, Trung tâm Ngoại ngữ; Khoa Đào tạo thường xuyên.

– Ban chấp hành Đoàn trường hiện nay gồm 19 đồng chí:

+ Bí thư Đoàn trường: ThS. Nguyễn Đình Hưng

+ Phó Bí thư  Đoàn trường: ThS. Nguyễn Tiến Huy

  1. Hội Sinh viên.

– Trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng

– Ban chấp hành Hội Sinh viên trường gồm 21 đồng chí:

+ Chủ tịch Hội Sinh viên: ThS. Nguyễn Đình Hưng

+ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: ThS Phạm Vũ Thái Trà, Sinh viên Đỗ Việt Hưng

II. Một số quy định của Đoàn, Hội đối với học sinh, sinh viên

1. Những quy định của Đoàn.

  • Đối với đoàn viên mới chuyển vào trường

– Có giấy đề nghị chuyển sinh hoạt đoàn nằm trong sổ đoàn viên.

– Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nộp sổ đoàn viên cho Ban chấp hành chi đoàn nơi mình đang trực tiếp sinh hoạt.

– Đối với trường hợp chưa là đoàn viên thì được Chi đoàn theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp vào Đoàn theo hướng dẫn điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  • Đối với đoàn viên chuyển ra trường

– Trước khi ra trường, Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường có trách nhiệm làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho từng đoàn viên về cơ sở Đoàn mới.

– Cá nhân đoàn viên có trách nhiệm nhận sổ đoàn viên và chuyển về cơ sở mới.

1.1. Nhiệm vụ và quyền của đoàn viên

  • Nhiệm vụ của đoàn viên:

– Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

– Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đúng quy định.

– Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và hội viên trở thành đoàn viên.

  • Quyền của đoàn viên:

– Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

– Được thông tin thảo luận, chất vấn phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

1.2. Khen thưởng và kỉ luật đoàn viên

  • Khen thưởng:

Đoàn trường đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng tặng bằng khen; Đoàn trường và Liên chi Đoàn tặng giấy khen. Mức điểm thưởng cho sinh viên được khen thưởng thực hiện theo qui chế rèn luyện (số 42/ 2002/ QĐ- BGD & ĐT ngày 21/10/ 2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT).

  • Kỷ luật:

Đoàn viên vi phạm kỉ luật, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỉ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khai trừ khỏi Đoàn, Hội. Mức điểm phạt cho sinh viên bị kỉ luật thực hiện theo quy chế rèn luyện (số 42/ 2002/ QĐ- BGD & ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT).

1.3. Điều kiện đoàn viên được giới thiệu xem xét, kết nạp Đảng

  • Đối với đoàn viên đã được học cảm tình Đảng trước khi vào trường:

Ngay sau khi nhập trường phải báo cáo với Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn trường.

  • Đối với Đoàn viên khác:

– Mỗi học kì và năm học, Đoàn viên được phân loại. Những đoàn viên được xếp loại xuất sắc, được tập thể Chi đoàn và Đoàn cấp trên lựa chọn tham gia các lớp cảm tình Đảng do Đảng uỷ mở hàng năm.

– Sau khi học lớp cảm tình Đảng, những đoàn viên được xếp loại khá, giỏi được Chi Đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn Trường theo dõi, giao nhiệm vụ. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, hai học kì liên tiếp đạt sinh viên khá trở lên, đảm bảo các tiêu chuẩn do Điều lệ Đảng quy định thì sẽ được Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường ra quyết định giới thiệu để Đảng uỷ xem xét kết nạp Đảng.

2. Những qui định của Hội Sinh viên

Hội sinh viên Việt nam là tổ chức chính trị xã hội của sinh viên Việt Nam. Mục đích của Hội là đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên. Vì thế tất cả các sinh viên là công dân Việt Nam, đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Viện đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội sinh viên Việt Nam.

2.1. Nhiệm vụ của Hội viên:

– Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và các Nghị quyết của Hội, sinh hoạt và đóng Hội phí cho Hội, tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong sinh viên và trong xã hội.

– Chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong sinh viên và trong xã hội.

– Tích cực học tập rèn luyện và tham gia công tác xã hội, đoàn kết, giúp đỡ các hội viên, sinh viên khác trong học tập và trong cuộc sống.

2.2. Quyền của Hội viên:

– Được yêu cầu tổ chức Hội đại diện, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình trước pháp luật và công luận, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu trưởng thành.

– Được tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lí.

– Được bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được ứng cử và đề cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.