Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Năm 2017

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 1-16.01.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot1-16.01.2017 20/01/2017
2 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 (Đợt 1-20.02.2017) DSTN-ThS-2017-Dot1-20.02.2017 20/02/2017
3 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 2-09.3.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot2-09.3.2017 09/3/2017
4 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 3-28.4.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot3-28.4.2017 28/4/2017
5 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 (Đợt 2-01.6.2017) DSTN-ThS-2017-Dot2-01.6.2017 01/6/2017
6 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 1_TTBDCB-12.6.2017) DSTN-TCap-2017-Dot1-12.6.2017 12/6/2017
7 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 4-05.7.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot4-05.7.2017 05/7/2017
8 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học – Bằng thứ hai Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 1-07.7.2017) DSTN-DHVB2-CQ-2017-Dot1-07.7.2017 07/7/2017
9 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 2_TTBDCB-18.7.2017) DSTN-TCap-2017-Dot2-18.7.2017 18/7/2017
10 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 01-19.7.2017) DSTN-CQ-2017-Dot 01-19.7.2017 19/7/2017
11 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 5-25.7.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot5-25.7.2017 25/7/2017
12 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 1-09.8.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot1-09.8.2017 09/8/2017
13 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt BS-16.8.2017) DSTN-CQ-2017-Dot BS-16.8.2017 16/8/2017
14 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 6-23.8.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot6-23.8.2017 23/8/2017
15 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 2-12.9.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot2-12.9.2017 12/9/2017
16 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 3-21.9.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot3-21.9.2017 21/9/2017
17 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 3_PĐT-22.9.2017) DSTN-TCap-2017-Dot3-22.9.2017 22/9/2017
18 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 7-17.10.2017) DSTN-DH-VLVH-2017-Dot7-17.10.2017 17/10/2017
19 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 2-19.10.2017) DSTN-CQ-2017-Dot 2-19.10.2017 19/10/2017
20 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 4_VLVH-24.10.2017) DSTN-TCap-2017-Dot4-24.10.2017 24/10/2017
21 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 8-24.10.2017) DSTN-DH-VLVH-2017-Dot7-24.10.2017 24/10/2017
22 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 4-05.12.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot4-05.12.2017 05/12/2017
23 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy–Liên thông năm 2017 (Đợt 5-28.12.2017) DSTN-DHCQ-LT-2017-Dot5-28.12.2017 28/12/2017
24 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 3-19.01.2018) DSTN-CQ-2017-Dot 3-19.01.2018 19/01/2018

 

Tháng Năm 10, 2017
Untitled1

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2017 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 Danh sách sinh viên […]