Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email:
Website:
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ: Ban Quản lý dự án xây dựng
+ Bí thư Chi bộ: ThS. Hoàng Hiếu Nghĩa
+ Phó Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Trang

- Lãnh đạo đơn vị:

 
 
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Tuấn
Phó Giám đốc
ThS. Hoàng Hiếu Nghĩa
Email: hieuhh@dhhp.edu.vn
- Công đoàn:
+ Chủ tịch: . Email:
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
Vị trí, chức năng:
Ban Quản lý dự án xây dựng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Chủ đầu tư thực hiện, quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; lựa chọn nhà thầu, hợp đồng xây dựng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Quản lý và giám sát thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ của Trường.
Ban Quản lý dự án xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản được đăng ký tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.
1. Về quản lý thực hiện dự án
a) Ban quản lý dự án xây dựng chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư trong việc điều hành thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
b) Lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng (nếu cần) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các dự án xây dựng mở rộng Trường.
c) Kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để Chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kê hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.
d) Lập kế hoạch đấu thầu và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Chủ đầu tư giao cho Ban quản lý dự án làm Bên mời thầu. Chuẩn bị hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu để Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định. Tổ chức đánh giá hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
đ) Chuẩn bị đầy đủ tài liệu giúp Chủ đầu tư đàm phán thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với các nhà thầu.
e) Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng các công trình.
g) Quản lý chất lượng công trình; quản lý khối lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng, an toàn và bảo vệ môi trường xây dựng... theo quy định pháp luật.
h) Kiểm tra chất lượng thi công, khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh.
i) Tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định hiện hành, tổ chức giám định chất lượng xây dựng (nếu cần).
k) Lập kế hoạch xin cấp vốn, phân khai chi tiết vốn theo năm kế hoạch
l) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hằng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc báo cáo đột xuất các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ bản với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. m) Quản lý tài chính, tài sản và nhân sự của Ban, thực hiện các chế độ, chính sách và báo cáo thống kê tài chính theo quy định.
n) Lập hồ sơ thanh quyết toán để Chủ đầu tư ký thanh toán cho các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết.
o) Thực hiện quản lý vốn đầu tư; thu, chi công khai minh bạch các hoạt động của Ban theo đúng quy định và chế độ chính sách hiện hành.
2 Quản lý thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ
a) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, bảo trì công trình trong Trường từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư.
b) Lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình cũ trong trường; Giải quyết các thủ tục trong quá trình sửa chữa, cải tạo để bảo dưỡng, bảo trì các công trình; Trình duyệt hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa; Quản lý công tác sửa chữa cải tạo;
3. Công tác giải phóng mặt bằng
a) Kết hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Kiến An và các cơ quan liên quan thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;
b) Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các đơn vị, tổ chức và hộ dân khi được cấp kinh phí;
c) Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu cần) chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc cần thiết khác phục vụ cho việc xây dựng công trình. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng để thực hiện tiếp dự án xây dựng mở rộng Trường theo quy hoạch.
4. Nhiệm vụ khác
a) Được đề nghị Chủ đầu tư quyết định đình chỉ các công việc xây dựng nếu chất lượng thi công không đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, không đảm bảo an toàn và không bảo đảm yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.
b) Báo cáo kịp thời Chủ đầu tư nếu xét thấy nhà thầu làm không đúng thiết kế được phê duyệt hoặc không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định;
c) Kiến nghị với Chủ đầu tư những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình hoặc bảo đảm tiến độ thi công kể cả việc thay thế hoặc sửa đổi những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng kinh tế nếu cần.
d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. đ) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ sở vật chất