Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới quản lí giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012 của Trường Đại học Hải Phòng (Kế hoạch số 13/KH-GH, ngày 26/3/2010)

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Thống nhất nhận thức trong toàn trường về việc phát triển quy mô giáo dục đại học đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 3. Góp phần giải quyết những khó khăn thách thức với giáo dục đại học hiện nay.
 4. Phát huy tinh thần làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm, phát huy sáng kiến của tập thể lãnh đạo trường, tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên trong việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực và tích cực để đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.
 5. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 6. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, THẢO LUẬN, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

Chủ đề: ”Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH”.

Tài liệu: theo tài liệu hướng dẫn của trường.

 1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt:
 2. Phương tiện, hình thức- Trên trang thông tin điện tử của trường. Bằng văn bản gửi về các đơn vị, các đoàn thể. Thông qua các sinh hoạt, hoạt động tập thể. Trên hệ thống truyền thanh.
 3. Chỉ đạo: PHT Bùi Đình Hưng, tham mưu và thực hiện: Phòng CTTH, Phòng HCQT, Phòng Công tác HSSV, Công đoàn, Đoàn TN.
 4. Thời gian tuyên truyền: từ 25/3/2010 đến tháng 12/2010.
 5. Tổ chức thảo luận:

Chủ đề thảo luận ‘‘Vì sao phải đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH ” .

 1. Thành phần tham gia thảo luận: Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên; Toàn thể học sinh, sinh viên, học viên đang công tác học tập tại trường.
 2. Chỉ đạo thảo luận: Ban giám hiệu. Tham mưu và tổ chức thực hiện: Ban chỉ đạo, Công đoàn, Đoàn TN, Tổ thường trực, các đơn vị trong trường.
 3. Lịch trình: cuối tháng 3, đầu tháng 4/2010, Bán Giám hiệu, Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên hướng dẫn thảo luận.

– Tuần 1 tháng 4/2010, tổ chức thảo luận toàn trường:

+  Các đơn vị tổ chức thảo luận cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị ( PHT Bùi Đình Hưng, Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo, Trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện);

+ Các khoa và Liên chi đoàn tổ chức thảo luận cho học sinh, sinh viên chính quy thuộc khoa.  Khoa Đào tạo tại chức tổ chức thảo luận cho học viên vừa làm vừa học vào sáng Chủ nhật, ngày 11/4/2010 tại Hội trường A (PHT Nguyễn Việt Hải, PHT Nguyễn Duy Tráng, Bí thư Đoàn TN chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị đào tạo, các Liên chi đoàn thực hiện).

 1. Xây dựng Chương trình hành động đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH

– Các đơn vị tổng hợp ý kiến thảo luận gửi về Trường trước thứ Hai, ngày 12/4/2010.

– Tuần 2 tháng 4/2010: Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận thông qua Chương trình hành động đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo của trường giai đoạn 2010-2012;  đưa lên trang thông tin điện tử của trường và báo cáo Bộ trước ngày 30/4/2010.

 1. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC.
 2. Tiếp thu và triển khai thực hiện nội dung các văn bản đổi mới quản lý giáo dục đại học của Chính phủ, Bộ GD & ĐT và các cơ quan liên quan
 3. Điều chỉnh, bổ sung các văn bản của trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học và NCKH theo chỉ đạo của Bộ GD & ĐT và quy mô, đặc điểm, chiến lược phát triển nhà trường.
 4. Chỉ đạo: Các Phó Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hải, Bùi Đình Hưng. Tham mưu và tổ chức thực hiện: Phòng Tổ chức Cán bộ, Chính trị Tổng hợp, Đào tạo, Công tác HSSV,Hành chính Quản trị, Quản lí khoa học và đào tạo SĐH, Khoa Đào tạo Tại chức.
 5. Thời gian: Từ 15/4/2010 đến tháng 11/2012.

III.THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÍ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, NCKH.

 1. Đổi mới quy trình, phương pháp giảng dạy; triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ trên phạm vi toàn trường.
 2. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị chuyên môn hợp tác và liên kết với các trường biên soạn giáo trình, tài liệu, cập nhật thông tin kiến thức hiện đại.
 3. Đổi mới công tác quản lý NCKH, tăng cường hợp tác, liên kết NCKH trong và ngoài nước; tiếp thu và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh việc tập NCKH trong sinh viên; rà soát và đổi mới phương pháp đánh giá NCKH theo hướng tiên tiến.
 4. Tăng cường các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Rà soát thực trạng quản lí, phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo và đổi mới công tác khảo thí đáp ứng hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH.
 5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn trường. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ đáp ứng nhu cầu đào tạo. Khảo sát nhu cầu về tài chính; xác định các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính đáp ứng các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH.
 6. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
 7. Chỉ đạo: Ban Giám hiệu. Tham mưu và tổ chức thực hiện: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đơn vị trong trường.

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2010 đến tháng 11/2012

 1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020.
 2. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2000-2010. Điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011-2015, hướng tới 2020.
 3. Chỉ đạo: Ban Giám hiệu, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Tham mưu và tổ chức thực hiện: Các phòng chức năng, các đơn vị chuyên môn.

– Thời gian thực hiện: tháng 10/2010; phê duyệt trước 05/12/2010

Nhà trường yêu cầu các tổ chức và các đơn vị trực thuộc phối hợp, nghiên cứu thực hiện nghiêm túc kế hoạch này đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

Tháng Ba 26, 2010
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới quản lí giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012 của Trường Đại học Hải Phòng (Kế hoạch số 13/KH-GH, ngày 26/3/2010)

Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới quản lí giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn […]