Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
  1. Kiến thức

Trang bị cho học viên:

– Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng các kiến thức chuyên môn vào thực tiễn hoạt động giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ.

– Có trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0.

– Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng.

– Có kiến thức ngôn ngữ học cơ sở ở bậc cao, chưa được dạy ở chương trình Cử nhân.

– Kiến thức ngôn ngữ học chuyên sâu, theo chuyên ngành hẹp nhằm hướng nghiệp cho các định hướng chuyên môn cụ thể.

  1. Về kĩ năng

Trang bị cho học viên: Phương pháp xử lí ngôn ngữ học, các kĩ năng thực hành, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học để có khả năng thích nghi với các công việc có liên quan đến nghiệp vụ ngữ học trong thực tiễn.

  1. Thái độ

– Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định tại đơn vị công tác.

– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng.

  1. Vị trí và khả năng công tác sau khi ra trường

– Các học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ học theo có thể thực hiện các nghiệp vụ ngữ học trong nhiều địa hạt: Ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc Việt Nam, Ngôn ngữ khu vực, dạy tiếng, biên tập báo chí, xuất bản và truyền thống, tin học ứng dụng, giảng dạy văn học và tiếng Việt ở các trường trung học, các trường sư phạm và các trường nghiệp vụ văn hoá- nghệ thuật và các trường đại học; Thực hiện các nghiệp vụ nghiên cứu ngôn ngữ học, nhân học xã hội v.v… ở các viện nghiên cứu chuyên ngành.

  1. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

– Tiếp tục làm NCS ở trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học.

– Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, nhân học xã hội.

Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Kiến thức Trang bị cho học viên: – Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng […]
Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Kiến thức Trang bị cho học viên: – Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng […]
Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ 1. Quản trị Kinh doanh. 2. Ngôn ngữ học.