Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 224/QĐ-ĐT Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Căn cứ  Quyết định số 48/2000/QĐ-TTg ngày 20/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng và Quyết định số 60/2004/QĐ-TTg ngày 09/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ  chương trình  đào tạo hiện hành của Trường Đại học Hải Phòng;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Chuẩn đầu ra đối với 47 chuyên ngành đào tạo bậc học Cao đẳng và Đại học hiện đang được đào tạo tại Trường Đại học Hải Phòng (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo là quy định bắt buộc đối với chất lượng đào tạo chuyên ngành của Trường, được thông báo công khai trên trang tin điện tử của Nhà trường để toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Điều 3: Các đơn vị đào tạo, các phòng ban chức năng căn cứ chuẩn đầu ra để tiến hành các hoạt động đào tạo nhằm đạt được mục đích đào tạo từng chuyên ngành..

Điều 4: Toàn thể cán bộ giảng viên trong trường chịu trách nhiệm căn cứ Quyết định thực hiện theo chuẩn đầu ra./.

 

Nơi nhận:

Ban Giám hiệu;

Các đơn vị chức năng;

Lưu VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS Vương Toàn Thuyên

——————————-

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐÃ CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA

(Ban hành kèm  theo Quyết định số 224/QĐ-ĐT ngày 22 /10/ 2009  của Trường ĐH Hải Phòng)

TT Chuyên ngành Khoa chủ quản
1 Ngành SP Toán hệ đại học chính quy Khoa Toán – Tin
2 Ngành SP Toán-Lý hệ đại học chính quy -nt-
3 Ngành SP Toán-Hoá hệ đại học chính quy -nt-
4 Ngành SP Toán-Tin hệ cao đẳng chính quy -nt-
5 Ngành Toán hệ đại học chính quy -nt-
6 Ngành Tin học hệ đại học chính quy -nt-
7 Ngành Toán – Tin ứng dụng hệ đại học chính quy -nt-
8 Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện hệ đại học chính quy K. Khoa học tự nhiên
9 Ngành SP Sinh-Hóa hệ cao đẳng chính quy -nt-
10 Ngành SP Vật lý hệ đại học chính quy -nt-
11 Ngành SP Hoá học hệ đại học chính quy -nt-
12 Ngành SP Giáo dục thể chất hệ đại học chính quy K. Thể dục thể thao
13 Ngành Văn hoá du lịch hệ đại học chính quy K. Khoa học xã hội
14 Ngành Quản trị du lịch hệ đại học chính quy -nt-
15 Ngành Lịch sử  hệ đại học chính quy -nt-
16 Ngành SP Địa lý hệ đại học chính quy -nt-
17 Ngành SP Mỹ thuật hệ cao đẳng chính quy -nt-
18 Ngành SP Âm nhạc hệ đại học chính quy -nt-
19 Ngành SP Ngữ văn hệ đại học chính quy K. Ngữ văn
20 Ngành SP Văn – Địa hệ đại học chính quy -nt-
21 Ngành Văn học hệ đại học chính quy -nt-
22 Ngành SP Văn – CT Đội  hệ cao đẳng chính quy -nt-
23 Ngành Quản trị văn phòng hệ cao đẳng chính quy -nt-
24 Ngành SP Tiểu học hệ đại học chính quy Khoa GD Tiểu học
25 Ngành SP Giáo dục Mầm non  hệ đại học chính quy K. GD Mầm non
26 Ngành SP Giáo dục Mầm non  hệ cao đẳng chính quy -nt-
27 Ngành SP tiếng Anh  hệ đại học chính quy K. Ngoại ngữ
28 Ngành Tiếng Anh  hệ đại học chính quy -nt-
29 Ngành Tiếng Nga hệ đại học chính quy -nt-
30 Ngành Tiếng Trung hệ đại học chính quy -nt-
31 Ngành Công tác xã hội  hệ đại học chính quy K. Tâm lý – Giáo dục
32 Ngành SP Giáo dục chính trị hệ đại học chính quy K. GD Chính trị
33 Ngành Kỹ sư Nông học hệ đại học chính quy K. Nông nghiệp
34 Ngành Nuôi trồng thủy sản  hệ đại học chính quy -nt-
35 Ngành Chăn nuôi thú y hệ đại học chính quy -nt-
36 Ngành Chế tạo máy hệ đại học chính quy K. Công nghệ
37 Ngành XD dân dụng và công nghiệp hệ đại học chính quy -nt-
38 Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng hệ cao đẳng chính quy -nt-
39 Ngành Kế toán kiểm toán hệ đại học chính quy K. Kế toán – Tài chính
40 Ngành Kế toán doanh nghiệp hệ đại học chính quy -nt-
41 Ngành Tài chính ngân hàng hệ đại học chính quy -nt-
42 Ngành Quản trị kinh doanh  hệ cao đẳng chính quy K. Kinh tế & QTKD
43 Ngành Quản trị kinh doanh  hệ đại học chính quy -nt-
44 Ngành Kinh tế  ngoại thương hệ đại học chính quy -nt-
45 Ngành Kinh tế vận tải và dịch vụ hệ đại học chính quy -nt-
46 Ngành Kinh tế xây dựng hệ đại học chính quy -nt-
47 Ngành Kinh tế nông nghiệp hệ đại học chính quy -nt-
Tháng Mười 22, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]