Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
 1. TỔNG QUAN
 2. Giới thiệu

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 3199/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá trường Đại học Hải Phòng.

Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với nhà trường. Phần giới thiệu tóm tắt về trường để trong Phụ lục A, quyết định thành lập đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và danh sách các thành viên trong Phụ lục B và danh mục các chữ viết tắt trong Phụ lục C.

 1. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài

2.1. Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá:

Đoàn Đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của trường Đại học Hải Phòng một tháng trước khi khảo sát sơ bộ. Các thành vỉên của đoàn đã nghiên cứu toàn bộ báo cáo và chú trọng đến các tiêu chuẩn được phân công, chuẩn bị những vấn đề cần khảo sát, phỏng vấn nhà trường. Các thành viên đã nộp báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tới Trưởng đoàn và thư ký theo mẫu qui định để chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ tại trường.

2.2. Khảo sát sơ bộ:

Đoàn khảo sát sơ bộ gồm đại diện của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Liên danh Nhà thầu IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam & CQAIE Hoa Kỳ làm việc tại trường Đại học Hải Phòng vào ngày 13/4/2009 để thống nhất lịch trình làm việc trong đợt khảo sát chính thức, những yêu cầu chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Hai bên đã ký biên bản khảo sát sơ bộ.

2.3. Khảo sát chính thức:

Khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài từ 18/5/2009 đến hết ngày 21/5/2009, theo chương trình dưới đây. Về phía trường Đại học Hải Phòng có Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, ban, khoa, đơn vị và các cán bộ, giáo viên, sinh viên đang học và cựu sinh viên tốt nghiệp của trường và các nhà tuyển dụng tham gia trong quá trình  kiểm định.

Đoàn Đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra các minh chứng, đánh giá tính đầy đủ và phù hợp của minh chứng đối với nội hàm từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Đoàn đã tiến hành các cuộc phỏng vấn theo nhóm đối với Ban Giám hiệu, các cán bộ phòng ban, các chủ nhiệm khoa, các trưởng bộ môn, đại diện cán bộ giảng dạy, đại diện sinh viên đang học, sinh viên đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng lao động nhằm bổ sung các thông tin để xác định tính trung thực và độ tin cậy của báo cáo tự đánh giá trường Đại học Hải Phòng. Đoàn đã tuân thủ lịch trình làm việc theo dự kiến, tạo được không khí phỏng vấn đúng mực, tự nhiên và hiệu quả trong quá trình giao tiếp với các đối tượng được phỏng vấn của Trường và thu thập được những thông tin hữu ích thông qua các chuyến khảo sát thực tế thư viện, phòng TN, giảng đường, khu Giáo dục thể chất, các phòng máy tính của Nhà trường.

 1. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài:

3.1. Mức độ phù hợp của cấu trúc báo cáo tự đánh giá:

 Báo cáo tự đánh giá của Truờng Đại học Hải Phòng có cấu trúc phù hợp với mẫu quy định trong tài liệu hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng của Bộ GD & ĐT. Bản báo cáo có những ưu và nhược điểm cụ thể sau đây.

*Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí:

Nhiều báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn đã mô tả được các hoạt động theo nội dung của từng tiêu chí, tiêu chuẩn có kèm theo minh chứng. Trong hầu hết các tiêu chí, những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện đã phù hợp với những tồn tại đã nêu và xác định được thời gian thực hiện. Tuy nhiên, ở một số tiêu chí, mô tả còn sơ sài, thiếu phân tích nguyên nhân điểm mạnh và tồn tại, kế hoạch hành động chưa cụ thể và thiếu tính khả thi. Cụ thể:

Mô tả:

– Mô tả của một số tiêu chí chưa phù hợp với nội hàm của các tiêu chí đó (TC 1.2; TC 5.4; TC 5.5; TC 6.8),

–  Mô tả chưa phân tích được các hoạt động của trường đáp ứng như thế nào đối với yêu cầu của tiêu chí (TC 7.2; TC 7.3; TC 7.5; TC 8.1; TC 9.4).

Đánh giá điểm mạnh:

– Điểm mạnh phần lớn chưa nêu được những việc làm tốt hơn yêu cầu của tiêu chí mà chỉ ở mức đáp ứng yêu cầu của tiêu chí hoặc chưa chứng minh đầy đủ (TC 1.1; TC 1.2; TC 8.2; TC 9.2; TC 9.3; TC 9.4).

Những tồn tại:

– Những  tồn tại được đề cập đến chưa phân tích được nguyên nhân  (TC 9.3).

– Những tồn tại được nêu trong nhiều tiêu chí không phù hợp với nội dung tiêu chí (TC 5.1; TC 5.3; TC 5.4; TC 7.5; TC 9.6).

Kế hoạch hành động:

– Chỉ đưa ra kế hoạch thường niên và chung chung, không có ý nghĩa khắc phục những tồn tại (1.2; 8.3; 9.6; 9.7).

– Chưa phù hợp với nội hàm tiêu chí và những tồn tại (7.5).

*Tính chắc chắn của thông tin, minh chứng và cách trình bày:

– Phân tích lập luận về điểm mạnh trong một số tiêu chí chưa thực sự rõ ràng, chưa thuyết phục được người đọc. Trong nhiều tiêu chí thiếu phân tích nguyên nhân đối với các tồn tại.

– Trong phần tổng quan (tr.16 – 29): những điểm mạnh, tồn tại không mang tính chất đại diện mà được nhắc lại toàn bộ các điểm mạnh, tồn tại đã trình bày trong các tiêu chí

– Tên tiêu chí trong báo cáo tự đánh giá không đầy đủ: TC 2.4

– Cách mã hóa minh chứng phức tạp, không khoa học, làm chậm tiến độ kiểm tra và dễ nhầm lẫn.

3.2. Mức độ bao quát bộ tiêu chí kiểm định chất lượng:

Bản báo cáo tự đánh giá của Trường ĐH GTVT đã đề cập đầy đủ 10 tiêu chuẩn bao gồm 53 tiêu chí theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng và đại học.

3.3. Những tiêu chuẩn chưa được nhà trường phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu thông tin và minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định mức đạt được của tiêu chuẩn:

Sau khi hoàn thành khảo sát chính thức Trường Đại học Hải Phòng, Đoàn Đánh giá ngoài nhận thấy tất cả các tiêu chuẩn đã có đủ cơ sở để khẳng định mức đạt được của tiêu chuẩn.

Kết quả đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

 

Tiêu chuẩn

Số tiêu chí Số TC không đạt Số TC đạt M1 Số TC

đạt M2

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học 2 0 0 2
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí 5 0 1 4
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo 4 0 2 2
Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo 5 0 4 1
Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên 10 0 6 4
Tiêu chuẩn 6: Người học 9 0 2 7
Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 5 0 4 1
Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 3 0 1 2
Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở  vật chất khác 7 0 4 3
Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lí tài chính 3 0 2 1
Tổng 53 0 26 27
Đề xuất Cấp độ trường đạt được Cấp độ 1

3.4   . Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá của nhà trường:

Trường ĐH Hải Phòng là một trong 20 trường được lựa chọn tham gia tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (10 tiêu chuẩn gồm 53 tiêu chí) trong đợt kiểm định chất lượng năm 2009, do Liên Danh IIG Việt Nam, CQAIE Hoa Kỳ được lựa chọn làm tư vấn và triển khai Quá trình tự đánh giá Trường ĐH Hải Phòng đã tuân theo đúng quy trình hướng dẫn của Công ty tư vấn IIG và của BGD&ĐT. Nhà trường đã thu hút được sự tham gia của các phòng ban, đơn vị và các cán bộ giáo viên trong công tác tự đánh giá dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường với thời gian triển khai  trong vòng 6 tháng. Bản báo cáo tự đánh giá đã được Hội đồng Tự đánh giá nhà trường rà soát kỹ lưỡng và gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thành viên của đoàn đánh giá ngoài đúng thời gian theo quy định.

Bản báo cáo Tự đánh giá của Trường ĐH Hải Phòng được xây dựng theo mẫu định dạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung của báo cáo bao quát đầy đủ tất cả hoạt động của trường thông qua 53 tiêu chí trong 10 tiêu chuẩn đã đề ra trong hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học.

Nội dung trong báo cáo được nhận định khá cách khách quan kết hợp với  các minh chứng đã phần nào làm rõ được mục tiêu, nhiệm vụ mà trường thực hiện theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Các minh chứng trong báo cáo được mã hoá thống nhất. Các phụ lục kèm theo phù hợp với nội dung các tiêu chí mô tả. Hầu hết các mức tự đánh giá trong các tiêu chí phù hợp với thực tế Trường đạt được.

Trường Đại học Hải Phòng đã thực hiện nhiều hoạt động sau tự đánh giá nhằm cải tiến nâng cao chất lượng.

Tuy nhiên, trong một số tiêu chí của bản báo cáo tự đánh giá còn một số nhược điểm sau:

– Cách thức phân tích, so sánh, nhận định về điểm mạnh và tồn tại của một số tiêu chí chưa thuyết phục được người đọc do minh chứng thiếu, hoặc minh chứng chưa thỏa đáng.

– Kế hoạch hành động đưa ra còn chung chung, chưa bám sát những tồn tại của tiêu chí.

 1. Những mặt mạnh của Trường Đại học Hải Phòng
 2. Sứ mạng của Trường được xác định rõ ràng bằng văn bản, phù hợp với chức năng, định hướng phát triển của Trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng và cả nước. Sứ mạng được quán triệt trong cán bộ, giảng viên và sinh viên.
 3. Mục tiêu giáo dục của Trường được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với sứ mạng và sự phát triển của Nhà trường; được cụ thể hóa và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.
 4. Trường đã có chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phù hợp với sứ mạng của Trường, sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước. Cơ cấu tổ chức của Trường tuân thủ theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế.
 5. Nhà trường đã xây dựng đủ chương trình đào tạo, chương trình chi tiết, kế hoạch đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của một trường đại học đa ngành và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương và cả nước.
 6. Nhà trường đã có nhiều phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của người học và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương
 7. Trường đã có các chính sách và biện pháp hỗ trợ tích cực về thời gian và tài chính nhằm khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
 8. Trường thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với sinh viên; tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, trường có các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học.
 9. Sinh viên của Trường thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo và các quy định của Trường; hiểu biết pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 10. Trường đã có chương trình liên kết đào tạo với một số trường đại học ở Trung Quốc. Hợp tác quốc tế có tác động hỗ trợ tích cực và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quan hệ với nước ngoài.
 11. Nhà trường có thư viện được trang bị khá hiện đại với nguồn tư liệu, thông tin đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường.
 12. Trường đã ưu tiên đầu tư thiết bị hiện đại cho một số phòng thí nghiệm, xưởng trường bước đầu đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH.
 13. Quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng của Trường đang được triển khai theo tiến độ.
 14. Các nguồn thu của Trường đều hợp pháp và tăng lên hàng năm; kinh phí được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng các hoạt động đào tạo, NCKH, phát triển nguồn nhân lực.
 15. Nhà trường đã có các giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, có hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ, công khai và minh bạch, phù hợp với các quy định của Nhà nước và đã phân bổ cho các hoạt động theo mục tiêu chiến lược ưu tiên của Trường.
 16. Những tồn tại của Trường Đại học Hải Phòng
 17. Trường chưa thành lập được Hội đồng trường, Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 18. Chương trình đào tạo chưa được định kì bổ sung và điều chỉnh dựa trên việc tham khảo các chương trình quốc tế và các ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên.
 19. Phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống văn bản quy định về chuẩn mực chung trong đánh giá cho các hệ đào tạo chưa được hoàn thiện. Việc thông báo kết quả thi còn chậm.
 20. Trường chưa thường xuyên đánh giá hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học.
 21. Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý ở các khoa, bộ môn có trình độ tiến sỹ còn thấp so với qui định.
 22. Đội ngũ bác sĩ và y tá còn ít, chưa đáp ứng với qui mô sinh viên của Trường.
 23. Trường chưa định kỳ lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiêp.
 24. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, thành phố được triển khai thực hiện còn ít.
 25. Quan hệ HTQT về NCKH còn hạn chế.
 26. Tài liệu điện tử phục vụ giảng dạy và học tập còn mỏng.
 27. Trang thiết bị cho một số phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm còn chưa đầy đủ. Ký túc xá chưa đáp ứng nhu cầu ở của sinh viên.
 28. Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ còn hạn chế.
 29. Khuyến nghị đối với nhà trường
 30. Trường cần sớm thành lập Hội đồng trường và tích cực đề nghị UBND Hải Phòng phê duyệt Qui chế về tổ chức hoạt động của Trường.
 31. Trường cần có qui định rà soát và điều chỉnh định kì các chương trình đào tạo và tham khảo các chương trình tiên tiến trên thế giới, tham khảo ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng lao động và của cựu sinh viên.
 32. Nhà trường cần chỉ đạo và giám sát việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo cùng một chuẩn mực cho các hệ đào tạo.
 33. Nhà trường cần định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy và học.
 34. Nhà trường cần nhanh chóng triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ.
 35. Nhà trường cần các giải pháp cụ thể nhằm phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với sự phát triển đa ngành của Trường, đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao.
 36. Trường cần có giải pháp bổ sung bác sỹ, y tá để đảm bảo tốt công tác y tế học đường.
 37. Trường cần có chính sách và biện pháp nhằm tăng số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, cấp Bộ góp phần tăng tỷ lệ nguồn thu từ các hoạt đông nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 38. Trường cần có biện pháp tăng cường năng lực NCKH, ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và HTQT trong tương lai.
 39. Nhà trường cần tăng cường trang bị cho cho các phòng thực hành / thí nghiệm, đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH của sinh viên và giảng viên; xây dựng thư viện điện tử, kết nối mạng với các thư viện ngoài trường.
 40. Nhà trường cần có giải pháp nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý tài chính đáp ứng với sự phát triển của nhà trường.
 41. Lời cám ơn của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Đoàn chuyên gia xin trân trọng cám ơn Trường Đại học Hải Phòng vì sự hợp tác và hỗ trợ Đoàn trong quá trình khảo sát đánh giá tại trường và vì sự cam kết đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục không ngừng.

 1. BẢNG TỔNG KẾT MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC Ở CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Tài liệu đính kèm1443_BC DGN DH Hai Phong – sau phan bien.1-dinh kem WEB

Tháng Sáu 22, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Hải Phòng

TỔNG QUAN Giới thiệu Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 3199/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục […]