Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
 1. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phươngggg được trích dẫn cụ thể bằng văn bản kèm theo Thông báo này. Nội dung Quy tắc ứng xử này cần được niêm yết công khai tại văn phòng làm việc của đơn vị.
 1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có trách nhiệm ghi nhớ các nội dung quy định và nghiêm túc thực hiện.
 2. Tập thể lãnh đạo đơn vị phải có kế hoạch, biện pháp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức đồng thời đưa vào nội dung thi đua, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại đơn vị.
 3. Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường định kỳ tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Trường để có thông tin, tư liệu nhận xét, đánh giá, thi đua đối với cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị trong từng đợt thi đua và năm học.

Nhà trường giao Phòng Tổ chức- Cán bộ, Phòng Chính trị- Tổng hợp theo dõi, đôn đốc triển khai đến các đơn vị và phản ánh kịp thời với Ban Giám hiệu những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông báo có hiệu lực từ ngày ký.

 

NỘI DUNG
”QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG”

 

 1. CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
 2. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI LÀM
 3. Các quy định chung

Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức, viên chức; có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của các cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh của mình.

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 1. Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ

Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải:

– Chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền;

– Phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức khác trong các tổ chức, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả;

– Chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của câp trên cấp quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

 1. Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ

Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan đơn vị, tổ chức và công dân phải:

– Có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định.

– Chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Quy định trong giao tiếp hành chính

– Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải:

+ Mặc trang phục đúng quy định chung; đeo Thẻ CCVC theo quy định; giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp.

+ Có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiên thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng ) phải đảm bảo thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời.

– Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

– Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn, nghiệp vụ phải:

+ Tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm

+ Có trách nhiệm đóng góp ý kiên trong hoạt động, điều hành của đơn vị mình, bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.

Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải chân thành, nhiệt tình, đảm bảo sự đoàn kết; phối hợp, và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.

 1. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM
 2. Các quy định chung

– Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện những quy định không được làm ghi trong Pháp lệnh Cán bộ, công chức, viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

– Khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.

 1. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ

– Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác, hoặc vi phạm quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.

– Không dược cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

– Không được che dấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

 1. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân

– Không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

– Không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.

 1. CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI
 2. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI LÀM

– Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu

– Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn gnười dân khi tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý.

 1. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

– Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội;

– Không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhịêm vụ, công vụ.

– Không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Có trách nhiệm thực hiện đúng và vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quy định trong Thông báo này và những nội dung trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV.

 1. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: Tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát; phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện Quy tắc ứng xử.

Đề nghị các đơn vị, tổ chức có liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường nghiêm chỉnh thực hiện Thông báo này. Nếu có vấn đề gì cần kiến nghị, cán bộ, công chức, viên chức gặp người đứng đầu của đơn vị báo cáo trực tiếp hoặc gửi văn bản cho người có trách nhiệm của đơn vị.