Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
  1. Đối tượng

Bao gồm toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Hải Phòng (trong biên chế và hợp đồng dài hạn được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Nghị định 116 của Chính phủ) nếu vi phạm Luật về trật tự an toàn giao thông.

  1. Nội dung xử lý:

Các cán bộ, viên chức trong diện đối tượng trên nếu mắc từ một đến nhiều lỗi, vi phạm những quy định của Luật về trật tự an toàn giao thông, bị cơ quan công an xử lý và có thông báo về Trường bằng văn bản thì ngoài những hình thức xử lý của cơ quan công an theo quy định của pháp luật còn tiếp tục chịu sự xử lý hành chính của nhà trường như sau:

  1. Thời hạn cán bộ, viên chức chịu sự xử lý hành chính của Nhà trường theo năm học.
  2. Trong thời hạn của năm học, Nhà trường không xét hoặc không đề nghị lên cấp trên để xét các hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua theo quy định của Luật thi đua- khen thưởng đối với cán bộ, viên chức vi phạm luật trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể như sau:

2.1 Nhà trường sẽ tiến hành phê bình, khiển trách cán bộ, viên chức trước đơn vị công tác nếu vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông ở mức nhẹ và bị cơ quan công an xử phạt hành chính từ mức 10.000đ (mười nghìn đồng) đến 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

2.2. Nhà trường không xét khen thưởng và công nhận danh hiệu >>>Lao động tiên tiếnnnn nếu vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông bị cơ quan công an xử phạt hành chính từ mức trên 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) đến 1.000.000đ (một triệu đồng).

2.3. Nhà trường không xét khen thưởng, không công nhận danh hiệu ”Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ” cho cán bộ, viên chức vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, bị cơ quan công an xử phạt hành chính từ mức trên 1.000.000đ (một triệu đồng) đến 3.000.000đ (ba triệu đồng).

2.4. Nhà trường không xét và không đề nghị cấp trên xét và công nhận các hình thức khen thưởng hoặc các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và tương đương trở lên đối với cán bộ, viên chức vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông bị cơ quan công an xử phạt hành chính từ mức trên 3.000.000đ (ba triệu đồng) đến 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

2.5. Nhà trường không xét và không đề nghị lên cấp trên xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng dù ở bất cứ mức, cấp nào; đồng thời, không giải quyết ”Chế độ tăng lương sớm trước thời hạn” đối với cán bộ, viên chức đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến Nhà trường và xã hội, bị cơ quan công an xử phạt hành chính với mức trên 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/9/2007.

Tháng Tám 30, 2007
Lê Đắc Nhường logo

Quy định tạm thời về việc xử lý cán bộ, viên chức Trường Đại học Hải Phòng vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCB ngày 28/8/2007)

Đối tượng Bao gồm toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Hải Phòng (trong biên chế và hợp đồng dài hạn được hưởng […]