Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Qua thời gian thực hiện, căn cứ các nội dung quy định tại Thông báo đã nêu, nhiều cán bộ công chức Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện việc sử dụng Thẻ công chức, viên  chức của mình. Nhưng cũng còn khá nhiều cán bộ, viên chức các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định việc sử dụng Thẻ của mình khi thi hành nhiệm vụ tại cơ quan.

Để nghiêm túc thực hiện Quy định của Chính phủ về giữ gìn nếp sống văn hoá công sở tại các cơ quan Nhà nước, về tinh thần thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ, Nhà trường yêu cầu:

Từ ngày 01/10/2007, toàn thể cán bộ, công chức của nhà trường phải đeo Thẻ khi làm nhiệm vụ trong Nhà trường.

Những cán bộ, công chức nào có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trên Thẻ như về trình độ, ngạch công chức viên chức,,,, hoặc chưa có Thẻ; làm mất Thẻ; hoặc hỏng Thẻ;;;; thì báo ngay về Phòng Tổ chức- Cán bộ để kịp thời  sửa đổi, bổ sung.

Nhà trường sẽ thi hành những biện pháp cần thiết để xử lý hành chính, hoặc không xét thi đua, khen thưởng đối với những tập thể, lãnh đạo và cá nhân cán bộ, công chức thuộc các đơn vị không thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

Nhà trường giao cho phòng Tổ chức- Cán bộ phối hợp với phòng Chính trị- Tổng hợp là các đơn vị theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai và báo cáo lãnh đạo nhà trường để khắc phục kịp thời những vướng mắc (nếu có) nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Tháng Bảy 5, 2007
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc thực hiện đeo Thẻ công chức, viên chức ở Trường Đại học Hải Phòng (Thông báo số 69/TB-TCCB, ngày 03/7/2007)

Qua thời gian thực hiện, căn cứ các nội dung quy định tại Thông báo đã nêu, nhiều cán bộ công chức Nhà trường đã nghiêm […]