Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

1 – Thông báo đầy đủ những nội dung tại Thông tư liên tịch của Liên Bộ tới cán bộ viên chức của đơn vị;

2 – Lãnh đạo đơn vị rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xem xét thay đổi về nhiệm vụ tăng hay giảm; tăng, giảm nhiệm vụ nào; có nhiệm vụ nào không phù hợp hoặc trùng lặp với nhiệm vụ đơn vị khác và bổ sung những nhiệm vụ mới (nếu có);

3 – Từ việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiến hành sắp xếp lại công chức, viên chức theo các nội dung:

– Tổng số công chức, viên chức hiện có; số công chức, viên chức còn thiếu;

– Tổng số công chức, viên chức dôi dư theo các đối tượng:

+ Do chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công tác khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại được để chuẩn hoá về chuyên môn;

+ Do cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị không hợp lý và không thể bố trí, sắp xếp được công việc khác;

+ Do không hoàn thành nhiệm vụ đối với công việc được giao trong 2 năm liền kề gần đây về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu;

+ Do sức khoẻ yếu, không bảo đảm được công việc được giao;

+ Do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém nhưng chưa đến mức buộc thôi việc theo đánh giá của lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức.

4 – Tổ chức cuộc họp liên tịch để trao đổi, thống nhất những nội dung về thực hiện tinh giản biên chế; lập biên bản chi tiết gửi về PhòngTổ chức- Cán bộ để tập hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.

5 – Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất là hết ngày 17/12/2007.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Thông báo này./.

Tháng Mười Hai 10, 2007
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế (Thông báo số 25/TB-TCCB, ngày 10/12/2007)

1 – Thông báo đầy đủ những nội dung tại Thông tư liên tịch của Liên Bộ tới cán bộ viên chức của đơn vị; 2 […]
Tháng Mười 2, 2007
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc thực hiện những nội dung quy định trong ”Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương” ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ (Thông báo số 70/TB-TCCB, ngày 01/10/2007)

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công […]
Tháng Tám 30, 2007
Lê Đắc Nhường logo

Quy định tạm thời về việc xử lý cán bộ, viên chức Trường Đại học Hải Phòng vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCB ngày 28/8/2007)

Đối tượng Bao gồm toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Hải Phòng (trong biên chế và hợp đồng dài hạn được hưởng […]
Tháng Bảy 5, 2007
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc thực hiện đeo Thẻ công chức, viên chức ở Trường Đại học Hải Phòng (Thông báo số 69/TB-TCCB, ngày 03/7/2007)

Qua thời gian thực hiện, căn cứ các nội dung quy định tại Thông báo đã nêu, nhiều cán bộ công chức Nhà trường đã nghiêm […]