Khoa Du lịch

Địa chỉ:

Khoa Du lịch

Nhà B10, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng


Điện thoại: (84-225) 3591 855


Email: khoadl@dhhp.edu.vn


Website:


Thành lập: 17/07/2013

Khoa Du lịch có một quá trình hình thành và phát triển hơn 10 năm tính từ tiền thân đầu tiên là tổ Văn hóa-Văn minh, khoa Khoa học Xã hội, được thành lập vào năm 2005, đào tạo sinh viên chuyên ngành Văn hóa du lịch. Trải qua quá trình phát triển, năm 2013, khoa Du lịch được thành lập trên cơ sở tách hai tổ chuyên môn: Văn hóa-Văn minh và Việt Nam học của khoa Khoa học Xã hội theo quyết định số 742/QĐ-ĐHHP của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng ký ngày 05/7/2013. Ngày 17/7/2013, Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa Du lịch, ngày này được lấy làm ngày thành lập khoa. Hiện nay, khoa có 3 tổ chuyên môn: Văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử ( tháng 8/2015, từ khoa Khoa học Xã hội), đào tạo sinh viên hai chuyên ngành Cử nhân Văn hóa du lịch và Quản trị Du lịch.

Hơn mười năm đào tạo sinh viên ngành Du lịch, từ 50 sinh viên đầu tiên chuyên ngành Văn hóa du lịch đến nay khoa đã có hơn 500 sinh viên trên khắp các tỉnh của cả nước về học tập. Số lượng và trình độ của giảng viên trong khoa cũng tăng lên để đáp ứng nhu cầu đào tạo, ban đầu chỉ có 03 giảng viên ngành Văn hóa và Du lịch trình độ cử nhân, đến nay Cán bộ giảng viên trong khoa có 29 người, trong đó có 02 Tiến sỹ, 23 Thạc sỹ ( hiện có 08 đ/c đang học Nghiên cứu sinh). Đội ngũ giảng viên của khoa được đào tạo bài bản ở các trường có uy tín về đào tạo nhân lực Du lịch trong và ngoài nước. Các cựu sinh viên ở lại khoa công tác cũng được đánh giá cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Giảng viên trong khoa thường xuyên tham gia các Dự án đào tạo về Du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức, cập nhật được các kiến thức đưa vào giảng dạy.

Hiện nay, cựu sinh viên khoa Du lịch đang làm việc ở các cơ sở Du lịch trong và ngoài thành phố và được đánh giá cao về tinh thần thái độ làm việc chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Hằng năm, các công ty du lịch lớn và các khách sạn lớn trong cả nước về tuyển chọn các sinh viên trước khi tốt nghiệp để nhận về làm việc. Sau khi tốt nghiệp sinh viên của khoa cũng được tuyển đi làm việc tại các nước trong khu vực như Singapore, Đài Loan, Nhật Bản…

[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]

I. KHOA

1. Vị trí, chức năng

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.

b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;

c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;

e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;

i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;

k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;

m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;

n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.

o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


II. BỘ MÔN THUỘC KHOA

1. Vị trí, chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.

1. CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ DU LỊCH)

Tên tiếng Anh: Vietnam Study (Tourism Culture)

2. CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH)

Tên tiếng Anh: Vietnam Study (Tourism Management)

1. Tổ Văn hóa:

- Xã hội học văn hóa

- Văn hóa phương Đông

- Văn hóa phương Tây

- Văn hóa các tộc người Việt Nam

- Các vùng văn hóa Việt Nam

- Văn hóa ẩm thực

- Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam

- Phong tục, tập quán, lễ hội Việt Nam

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Hệ thống tín ngưỡng Việt Nam

- Làng xã cổ truyền Việt Nam

- Làng nghề truyền thống Việt Nam trong phát triển du lịch

2. Tổ Việt Nam học:

- Nhập môn Khoa học Du lịch

- Sản phẩm du lịch, Dịch vụ du lịch

- Marketing du lịch

- Quy hoạch du lịch

- Khách sạn, Nhà hàng

- Lữ hành, hướng dẫn

- Tiếp xúc Văn hóa Việt – Pháp

- Lịch sử báo chí

3. Tổ Lịch sử:

- Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ :cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại.

- Lịch sử thế giới qua các thời kỳ :cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại.

-Lịch sử văn minh thế giới

- Lịch sử quan hệ quốc tế

- Lịch sử tôn giáo

- Phương pháp dạy học Lịch sử

1. Giáo trình, đề tài:

- TS.Võ Thị Thu Hà, Xu thế nhất thể hóa châu Âu (1991-1999), Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử (1999).

- TS Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thanh Hiền, Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới, Trường ĐHHP năm 2013.

-ThS. Phạm Hương Giang, Thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, trường đại học Hải Phòng (đang thực hiện)

-TS. Lê Thanh Tùng, Ths. Nguyễn Quyết Thắng, Biên soạn giáo trình Nhập môn Khoa học Du lịch (đang thực hiện).

- ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên (chủ biên), Quan hệ hợp tác Liên bang Nga – Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học – kĩ thuật từ 1991 đến 2015- Đang thực hiện.

- TS Võ Thị Thu Hà, ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS.Bùi Thị Hồng Thoa, Giáo trình Đặc trưng văn hóa các tộc người Việt Nam ( đang thực hiện)

- ThS. Nguyễn Thị Tâm, Phát triển nhân lực du lịch biển tại Hải Phòng, Trường Đại học Hải Phòng (đang thực hiện).

- TS Võ Thị Thu Hà, TS. Trần Quốc Tuấn, ThS. Hoàng Thị Mỹ; ThS.Nguyễn Thúy An, Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam (Dành cho khối không chuyên), Trường ĐHHP năm 2015

- ThS. Bùi Thúy Hằng, Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,(2015).

- TS.Võ Thị Thu Hà, Quan hệ chính trị Cộng hòa Pháp- CHXHCN Việt Nam (1993-2008), đề tài cấp trường ĐHSP Hà Nội (2010)

- ThS. Lê Thị Luyến, Áp dụng tiêu chuẩn Kĩ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) vào nghiên cứu lĩnh vực an ninh – an toàn trong các khách sạn 4 sao tại Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, (2015).

- ThS. Ngô Thị Giang, Nghiên cứu chiến lược xúc tiến sản phẩm tại các khách sạn 4 sao ở thành phố Hải Phòng, (2015).

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải (thành viên), Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp, Đề tài cấp nhà nước, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư, (2014-2015).

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh, Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, (2015).

- ThS. Hoàng Thu Thủy, Những nền văn minh tiêu biểu trên đất nước ta thời nguyên thủy, đề tài cấp trường ( 2015).

- TS. Võ Thị Thu Hà, ThS. Phạm Hương Giang, Giáo trình Xã hội học, cấp trường, (2014)

- ThS. Bùi Thị Hồng Thoa, Chùa Vẽ (Hải Phòng) trong đời sống văn hóa hiện nay, luận văn thạc sĩ, (2014).

- ThS. Trần Kim Yến, Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Cát Bà - Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội,(2014).

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, CN. Nguyễn Thị Kim Oanh, Những biểu biện về sự ảnh hưởng của Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Bắc bộ (2013-2014).

- TS. Võ Thị Thu Hà, ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên - Lịch sử quan hệ quốc tế đại cương – Giáo trình cấp trường (2013).

- ThS. Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình Nghiệp vụ khách sạn 1, cấp trường, (2013).

- ThS. Đào Thị Bích Nguyệt, Văn hóa doanh nghiệp của các khách sạn tại Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, (2013).

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Định hướng và giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai, Luận văn thạc sỹ Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, (2013).

- ThS. Nguyễn Thúy An, Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, cấp trường, (2013).

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, CN. Phạm Hồng Gấm, Tìm hiểu Chầu Văn trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Châu thổ Bắc bộ (2012-2013)

- ThS. Nguyễn Thị Chiên; Tiến trình Lịch sử Việt Nam; Giáo trình cấp trường; (2012).

- ThS. Nguyễn Thị Chiên; ThS. Hoàng Thu Thủy; Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử ; Giáo trình cấp trường, (2012).

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, Giáo trình “Cơ sở văn hoá Việt nam”, cấp trường, (2011)

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, Giáo trình “Phong tục, tập quán, lễ hội Việt Nam”, cấp trường, (2010).

- ThS. Tạ Ngọc Minh, ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Biên soạn Tập bài giảng Phong tục, tập quán và lễ hội, (2010).

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, Thanh đồng – nhìn từ góc độ phả hệ (Qua nghiên cứu trường hợp gia đình Thanh đồng Nguyễn Đình Hùng, Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) luận văn thạc sỹ (2007-2010)

- ThS. Nguyễn Quyết Thắng, ThS. Phạm Hương Giang, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, tài liệu tham khảo cấp trường,(2009).

-TS. Lê Thanh Tùng, Di sản văn hóa Cát Bà. Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch địa phương, đề tài cấp trường, (2009).

-TS. Lê Thanh Tùng, Tục thờ cúng, nghi lễ Tứ Vị Thánh Nương. Sự biến đổi và hội nhập với văn hóa biển ở Hải Phòng, đề tài cấp trường,(2009) .

- ThS. Nguyễn Quyết Thắng, ThS. Phạm Hương Giang, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, tài liệu tham khảo cấp trường,(2009).

- ThS. Ngô Thị Giang, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty du lịch An Biên, (2009), khóa luận tốt nghiệp.

- ThS. Tạ Ngọc Minh,ThS. Nguyễn Quyết Thắng, Biên soạn Tập bài giảng Đọc hiểu báo chí chuyên ngành Văn hóa và Du lịch, (2008).

- ThS.Nguyễn Quyết Thắng, Biên soạn Tập bài giảng Khái quát tình hình du lịch Việt Nam, (2008).

- TS. Lê Thanh Tùng, Làng nghề truyền thống huyện Thuỷ Nguyên, Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Hải Phòng, đề tài cấp trường,(2008).

- TS. Lê Thanh Tùng, Lễ hội vật cầu ở Kim Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, đề tài cấp trường, (2006).

- ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên, Quan hệ Liên Xô – Việt Nam thời kỳ 1950 – 1975, Luận thạc sỹ khoa học Lịch sử, Đại hoc Sư phạm Hà Nội I, ( 2003).

-ThS. Nguyễn Thị Chiên, ThS. Tạ Ngọc Minh, Lịch sử Hải Phòng từ năm 1930-1975; Tập bài giảng Lịch sử địa phương, (2001)

- TS.Võ Thị Thu Hà, Khái quát về lịch sử và quá trình hình thành vùng đất và con người Hải Phòng, đề tài NCKH cấp trường 2015 (đang thực hiện).

2. Bài báo:

- TS.Võ Thị Thu Hà“Nhất thể hóa tiền tệ của Liên minh châu Âu”, sách Một số vấn đề về lịch sử , NXB Trường ĐHSP Hà Nội-ĐHQG Hà Nội (1999).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu, Quan hệ giữa Việt Nam-EU”. Thông báo khoa học ĐHHP (2006).

-TS.Võ Thị Thu Hà, “Ba mươi năm quan hệ Việt –Pháp (1973-2003)”. Thông báo khoa học ĐHHP (2007).

-TS.Võ Thị Thu Hà, “Vai trò của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam”. Thông báo khoa học ĐHHP (2009).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Quan hệ Pháp- Việt về lĩnh vực chính trị (1993-2008)”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 8 (2009).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Quan hệ thương mại Pháp- Việt (1993-2008)”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 1 (2010).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Cộng hòa Pháp (từ 1993 đến nay)”, Kỷ yếu Hội nghị NCKH NCS-Đại học Sư Phạm HN lần thứ 2 (2010).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Đầu tư trực tiếp (FDI) của Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1993-2008”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 12 (2011).

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, « Le culte du héros et l’affirmation de la souveraineté du Vietnam. Le cas du héros Trần Hưng Đạo” (phát hành tháng 1.2016)

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, “Một số vấn đề trong quản lý lễ hội truyền thống ở Việt Nam hiện nay”. Thông báo khoa học ĐHHP số 11 (2012)

- ThS. Nguyễn Thúy An, “Những đóng góp tiêu biểu của Phật giáo đối với văn hóa vật thể ở vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ”, Thông báo khoa học ĐHHP số 11 (2012).

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng-Đôi điều nhận xét”, Thông báo khoa học ĐHHP số 11 (2012).

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, Le développement du culte du héros Tran Hung Dao dans la vie contemporaine vietnamienne dans la revue internationale d’Ethnographie «Ethnographie et patrimoine ancestral : une question de valorisation », ISSN 2267-7907 No.6-2015.

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, “Vietnam Cultural Policys from the Period of Renovation (Doi Moi) The Preservation of CulturalIdentity in the Globalization “ (phát hành tháng 2.2016)

- TS.Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hiền “Nhà hát lớn Hà Nội- Biểu tượng văn hóa Pháp tại Việt Nam”. Thông báo khoa học ĐHHP số 11 (2012).

- Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo, “Nguyên nhân thúc đẩy hiện tượng di cư mùa vụ của người dân nông thôn (Nghiên cứu trường hợp xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng)”, Thông báo khoa học ĐHHP số 11 (2012).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Những chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông”, Thông báo khoa học ĐHHP số 13 (2013).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Quan hệ Pháp-Việt Nam phát triển từ quan hệ hợp tác lên quan hệ đối tác chiến lược”, Tạp chí khoa học ĐHHP số 1 (2013).

- TS.Võ Thị Thu Hà, “Trầu cau trong đời sống văn hóa của người Việt”, Tạp chí khoa học ĐHHP (2014).

- ThS. Nguyễn Quyết Thắng, Tính sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật hiện nay (đang thực hiện)

- ThS. Hoàng Thị Thu Thủy; Truyền thống khoa bảng ở Hải Phòng từ TK X- XV , Tạp chí khoa học của trường Đại Học Hải Phòng, tháng 12. 2015

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, CN. Nguyễn Thị Kim Oanh, Một số biểu hiện về sự ảnh hưởng của Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Bắc bộ (Tạp chí Khoa học trường ĐHHP số 03/10/2015).

- ThS. Nguyễn Thị Tâm, ThS. Trần Kim Yến, Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại thành phố Hải Phòng, số tháng 09/2015 Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng, (2015).

- ThS.Trần Kim Yến, Nguyễn Ngọc Lan, Kĩ năng hoạt náo trong hoạt động hướng dẫn du lịch, số tháng 05/2015 Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng, (2015).

- ThS.Vũ Thị Hồng Chuyên – Biến đổi trong ẩm thực truyền thống của người H’Mông ở huyện Sa Pa (Lào Cai) và những vấn đề đặt ra hiện nay – Tạp chí Khoa học số 13 (11) 2015.

- ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên - Những nhân tố dẫn đến sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) – Tạp chí Khoa học số 03 (10) 2015

- TS.Võ Thị Thu Hà, ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên– Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ Việt Nam – Liên bang Nga (1991 – 2014) – Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế 2015.

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, CN. Nguyễn Thị Kim Oanh, Một số biểu hiện về sự ảnh hưởng của Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Bắc bộ (Tạp chí Khoa học trường ĐHHP số 03/10/2015)

- ThS.Nguyễn Thúy An, ThS. Phạm Hương Giang, Khai thác tục thờ bà chúa Năm Phương phục vụ phát triển du lịch, Tạp chí khoa học Đại học Hải Phòng số 13, (2015).

- ThS. Nguyễn Thúy An, Hướng dẫn viên với việc khai thác các giai thoại, truyền thuyết gắn với Hải Phòng phục vụ khách du lịch, Tạp chí khoa học Đại học Hải Phòng số 3, (2015).

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Phát triển du lịch làng chài Vịnh Hạ Long, Tạp chí du lịch Việt Nam số tháng 5, năm 2015.

- ThS. Bùi Thị Hồng Thoa, Ảnh hưởng của hoạt động nghi lễ Phật giáo tại chùa Vẽ đối với đời sống văn hóa của người dân Hải Phòng hiện nay, (2015).

- ThS. Bùi Thúy Hằng, Phân biệt Marketing điểm đến du lịch và marketing doanh nghiệp, số tháng 09/2015 Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng, (2015).

- ThS. Bùi Thúy Hằng, Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hải Phòng, số tháng 05/2015 Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng (2015).

- ThS. Phạm Thị Út, Sử dụng tài liệu gốc trong dạy học lịch sử Việt Nam thời trung đại, Tạp chí khoa học Đại học Hải Phòng số 4. 2015.

- TS. Võ Thị Thu Hà, ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên, “Cộng hòa Pháp đối với chiến tranh Đông Dương của Mỹ ở Việt Nam”  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử. Đại học Sư phạm Hà Nội, H. 04/2015.

- ThS.Trần Kim Yến, ThS. Nguyễn Thị Tâm, Đề xuất chiến lược marketing festival trà Thái Nguyên, tập 133(03)/1/2015 Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Thái Nguyên, (2015).

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, ThS. Bùi Thúy Hằng, Làng Chài – sản phẩm du lịch mới của Đồ Sơn, số tháng 07/2014 Tạp chí Du lịch, (2014).

- ThS. Trần Kim Yến, Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Cát Bà, Hải Phòng, số tháng 05/2014 Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng, (2014).

- ThS.Nguyễn Thị Tâm – ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với hệ thống cơ sở lưu trú tại Hải Phòng, Tạp chí Khoa học Thương mại, Tháng 2, 2014.

- ThS. Nguyễn Thúy An, Sử dụng kho tàng tục ngữ trong hoạt động hướng dẫn du lịch của sinh viên ngành du lịch, Tạp chí khoa học Đại học Hải Phòng số 2, (2014).

- ThS. Trần Kim Yến, Ứng dụng mô hình DPSIR trong nghiên cứu phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh theo hướng bền vững, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV. (Bản tóm tắt), (2014).

- ThS. Phạm Thị Lan Anh; Phương thức sản xuất châu Á (Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học sư phạm toàn quốc) lần thứ VII, (2014)

- ThS.Vũ Thị Hồng Chuyên - Giá trị của đền Taj Mahal đối với văn minh Ấn Độ - Tạp chí Khoa học số 02 (06) 2014

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh, ThS. Lê Thị Luyến, Các cấp ủy Đảng ở Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, Tạp chí xây dựng Đảng, 24/9/2014.

- ThS. Ngô Thị Giang, Phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) dựa trên các phương pháp phát triển du lịch bền vững, Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng, số 03 (2014)

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Bùi Năm, Chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp lữ hành tại Hải Phòng hiện nay, Kỷ yếu hội thảo NCKH của sinh viên các trường kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2014. - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Làng quốc tế Hướng Dương, Hải Phòng áp dụng chiến lược tập trung, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ 4 năm 2014.

-ThS. Nguyễn Thị Chiên; Phạm Hồng Gấm; Tìm hiểu về đô đốc quận công Hoa Duy Thành (Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học sư phạm toàn quốc) lần thứ VII- năm 2014.

- ThS. Phạm Thị Út,  Xây dựng đề kiểm tra đánh giá theo hướng đánh giá năng lực học tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông, Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng, số 03- 2014.

- ThS. Hoàng Thị Mỹ, Vai trò của Thanh đồng trong đời sống xã hội hiện đại (Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc tại lần thứ III- năm 2013 (in toàn văn)

- ThS. Trần Kim Yến, Các biện pháp bảo vệ môi trường đang được áp dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ nhất trường Đại học Hải Phòng, (2012).

- ThS. Phạm Hương Giang (viết chung với TS. Hoàng Thu Hương), Hoạt động bói toán: tương tác xã hội giữa người hành nghề và người đi xem bói. Nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng, in trong cuốn “Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội”, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội trang 459, (2011).

- ThS. Phạm Hương Giang, Xem bói nhìn từ lý thuyết trao đổi, in trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế 20 năm khoa xã hội học thành tựu và thách thức, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, trang 368, (2011).

- TS. Lê Thanh Tùng, Lễ hội cầu mưa đền Bì ở Tiên Lãng, Hải Phòng, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (2011).

- TS. Lê Thanh Tùng, Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của cư dân vạn chài ở Hải Phòng, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, (2011).

- TS. Lê Thanh Tùng, Bước đầu nhận diện tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước ở Đồ Sơn, Hải Phòng, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (2011).

- TS. Lê Thanh Tùng, Lễ hội cổ truyền cư dân ven biển Hải Phòng – bước đầu nhận diện, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á,(2011).

- TS. Lê Thanh Tùng, Phương pháp nghiên cứu lễ hội bằng cách tiếp cận nhân học, Thông tin khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng, (2011).

- ThS. Nguyễn Quyết Thắng, Xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng: mấy lời góp bàn vào lý luận và thực tiễn (Tham luận Hội thảo khoa học sở VH, TT và DL Hải Phòng), (2011).

- PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Thu hút thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Lào Cai; Bài tham luận tại Diễn đàn phát triển xã hội Lưu vực sông Hồng Việt - Trung lần thứ V do UBND tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Học viện Hồng Hải, Vân Nam, Trung Quốc phối hợp tổ chức; Ngày 11-14.11.2015, tại học viện Hồng Hà, Tp Mông Tự, Vân Nam, Trung Quốc. Trang 37 - 52.

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Phạm Thị Kim Oanh, Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đồ Sơn, Kỷ yếu Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011.

- ThS. Trần Kim Yến, Đào tạo ngoại ngữ cho các ngành học Văn hóa du lịch, Quản trị du lịch ở trường Đại học Hải Phòng, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Quản lý chất lượng đào tạo Tiếng Anh ở các trường đại học giai đoạn 2011 - 2015”, (2011).

- ThS. Hoàng Thị Hồng Hà, “Phác thảo tín ngưỡng của dân vạn chài Hạ Long, Quảng Ninh”, tạp chí Đông Nam Á, 2009, số15, Hà Nội, Việt Nam.

- TS. Lê Thanh Tùng, Văn hoá cư dân biển đảo Cát Bà, Tạp chí Khoa học và Kinh tế, (2010).

- TS.Võ Thị Thu Hà, Quan hệ Cộng hòa Pháp- CH XHCN Việt Nam (1993-2008), Luận án Tiến sỹ khoa học lịch sử (2012)

- ThS. Bùi Thị Hồng Thoa, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong phát triển hoạt động du lịch nhân văn thành phố Hải Phòng, báo cáo khoa học,(2009) .

- PGS.TS.Nguyễn Ngọc Mão, ThS. Vũ Thị Hồng Chuyên -  Nhìn lại quan hệ Xô – Việt thời kỳ 1950 – 1975 – Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 (346) 2005.

- ThS. Nguyễn Thị Chiên, Một số vấn đề về lịch sử - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, (1998).

Thành tích

Võ Thị Thu Hà

- Giấy khen đạt danh hiệu Giảng viên giỏi và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 1999-2015.

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2007, về thành tích tham gia Dự án Đào tạo giáo viên THCS.

- Giấy khen của trường Đại học Hải Phòng năm 2009, về thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt 5 năm phát triển đào tạo đa ngành (2004-2009).

- Giấy khen của Đảng ủy trường ĐHHP năm 2013, về thành tích trong thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8.

- Giấy khen của Công đoàn trường ĐHHP năm 2014, về thành tích thi đua chào mừng 55 năm xây dựng và phát triển trường ĐHHP (1959-2014).

- Giấy khen của trường Đại học Hải Phòng năm 2015, về thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015.

Hoàng Thị Hồng Hà:

- Bằng khen của thành phố Hà Nội năm 2005 “Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội”

-Bằng khen của thành phố Hải Phòng năm 2005 “Gương mặt tiêu biểu của thành phố Hải Phòng”

- Giải thưởng « Prix 2015 de la MCM », giải thưởng duy nhất trong năm 2015 của “Maison des Cultures du Monde » (nhà Văn hoá thế giới) tại Paris, Cộng hoà Pháp cho dự án (le Then chez Tay) « Nghệ thuật hát Then của người Tày”

Nguyễn Thúy An:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2011 – 2014

- Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015

Phạm Hương Giang:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014

Nguyễn Thị Tâm:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014 – 2015

Bùi Thúy Hằng:

- Giấy khen của Đoàn trường Đại học Hải Phòng vì có thành tích hoạt động Đoàn xuất sắc năm học 2014-2015.

Ngô Thị Giang:

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng vì đã có thành tích tốt trong công tác cố vấn học tập, năm học 2012 – 2013.

- Giấy khen của Đoàn trường Đại học Hải Phòng vì có thành tích hoạt động Đoàn xuất sắc năm học 2013-2014.

Nguyễn Thị Chiên:

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng năm 2006 về thi đua Dạy tốt học tốt. Số 219. Ngày 6 tháng 11 năm 2006.

- Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam về Hoạt động công đoàn số 188 ngày 27.10.1014.

- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố phố về Phong trào thi đua lao động giỏi số 28 ngày 18.9.1015

- Giấy khen của Trường Đại học Hải Phòng về Phong trào thi đua yêu nước tại Hội nghị điển hình tiên tiến từ năm 2010-2015. số 160 ngày 14.4.1015

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng về việc Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Nhì cấp trường giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ trường Đại học Hải Phòng” lần thứ II – năm 2014.

Vũ Thị Hồng Chuyên:

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng về việc Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Nhì giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ trường Đại học Hải Phòng” lần thứ I – năm 2014.

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng về việc Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Nhì giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ trường Đại học Hải Phòng” lần thứ II – năm 2015.

Phạm Thị Lan Anh:

- Bằng khen của Trung ương Đoàn về công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kì 2012-2014

- Giấy khen của Đoàn Thanh niên CSHCM Thành phố Hải Phòng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011-2012 số 234/QĐ-KT

- Giấy khen của Đoàn Thanh niên CSHCM Thành phố Hải Phòng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013-2014 số 426/QĐ- KT

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng về việc Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Ba cấp trường giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ trường Đại học Hải Phòng” lần thứ II – năm 2014.

Cơ cấu tổ chức