Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Nhà C3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải PhòngThông

Điện thoại: (0313)549.277

Email:fit@dhhp.edu.vn

Website: http://fit.dhhp.edu.vn

Thành lập: 2012

Theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHHP ngày 16 tháng 4 năm 2012, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Hải Phòng được thành lập trên cơ sở tách bộ phận Tin học thuộc Khoa Toán - Tin (Khoa Toán - Tin được tách thành 2 khoa: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Toán). Kế thừa và tiếp nối truyền thống của Khoa Toán Tin (giai đoạn 2000-2012), Khoa CNTT đang kiện toàn đội ngũ, từng bước xây dựng và giữ vững vị thế một ngành mũi nhọn theo Chỉ thị 58/CT-BCT của Bộ Chính trị về việc đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT. Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức của Khoa là 18 người. Tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học là 95%. Số sinh viên Đại học chính quy thuộc Khoa khoảng 200 và gần 150 sinh viên hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học.

[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]

I. KHOA

1. Vị trí, chức năng

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.

b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;

c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;

e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;

i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;

k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;

m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;

n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.

o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


II. BỘ MÔN THUỘC KHOA

1. Vị trí, chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.

1. CHUYÊN NGÀNH: Công nghệ thông tin


Tên tiếng Anh: Information Technology

2. CHUYÊN NGÀNH: Hệ thống thông tin


Tên tiếng Anh: Information Systems


3. CHUYÊN NGÀNH: Truyền thông và mạng máy tính


Tên tiếng Anh: Communications and Computer Networks

1. CHUYÊN NGÀNH: Công nghệ thông tin

-Tên tiếng Anh: Information Technology

2. CHUYÊN NGÀNH: Hệ thống thông tin

CTên tiếng Anh: Information Systems

3. CHUYÊN NGÀNH: Truyền thông và mạng máy tính

omputTên tiếng Anh: Communications and Computer Networks

- Computer Vision & Pattern Recognition

- Cryptography, Security, Steganography, Network Security

- Natural Language Processing, Search Engine

- Data Mining (Text Mining, Web Mining)

- Image Processing

- Speech Processing (DSP, Speech Synthesis, ASR), Multilingual Information Retrieval

- Software Testing and Software Verification

- Component-Based Software Engineering

- Mobile Agent

- Trong thời gian qua, CBGV trong Khoa đã tích cực tham gia NCKH. Có nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước

- Nhiều đề tài NCKH cấp Khoa và cấp Trường đã được hoàn thành đúng tiến độ với các kết quả được đánh giá tốt. Các giảng viên còn tham gia các đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Thành phố.

- Phong trào NCKH trong sinh viên của Khoa diễn ra thường xuyên với các báo cáo có chất lượng.

- Các giáo trình

[1] Giáo trình Đồ hoạ máy tính. Chủ biên: KS. Nguyễn Hữu Khang. Cấp quản lý: Trường Đại học Hải Phòng, năm 2006.

[2] Giáo trình Chương trình dịch. Chủ biên: TS. Trịnh Thanh Bình. Cấp quản lý: Trường Đại học Hải Phòng, năm 2007.

[3] Giáo trình Truyền số liệu. Chủ biên: ThS. Lê Đắc Nhường. Cấp quản lý: Trường Đại học Hải Phòng, năm 2011.

[3] Giáo trình Môi trường lập trình trực quan . Chủ biên: ThS. Nguyễn Ngọc Khương. Cấp quản lý: Trường Đại học Hải Phòng, năm 2014.


- Các đề tài nghiên cứu khoa học [1] VietNam National IT Fundamental Research, grant No. 204006. Cấp quản lý: ĐHQG Hà Nội


[2] Xử lý văn bản tiếng việt, Đề tài KC01.01/06-10. Cấp quản lý : Nhà nước


[3] Đề tài: Xây dựng cổng thông tin điện tử Trường Đại học Hải Phòng, Chủ trì: ThS. Lê Đắc Nhường, Phạm Tiến Đạt. Đạt Giải Nhì cuộc thi Thiết kế các sản phẩm Công nghệ thông tin trường Đại học Hải Phòng năm 2008-2009.


[4] Đề tài: Kiểm chứng các thành phần Java tương tranh. Chủ trì : TS. Trịnh Thanh Bình. Cấp quản lý: Nhà nước; năm 2011.


[5] Đề tài: Xây dựng hệ thống lấy ý kiến phản hồi từ người học tự động qua mạng Internet tại trường Đại học Hải Phòng. Chủ trì: ThS. Lê Đắc Nhường, Đào Văn Quyền. Đạt Giải Ba tại Hội thảo Khoa học Cán bộ Trẻ trường ĐH Hải Phòng năm 2012.


[6] Đề tài: Phát triển phương pháp và công cụ trợ giúp công nghệ phần mềm dựa trên thành phần, Cấp quản lý: ĐHQG Hà Nội.

[7] Đề tài: Kiểm chứng sự tương thích giữa thực thi và đặc tả trong phát triển phần mềm. Cấp quản lý: NAFOSTED, đang thực hiện.

[8] Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý công văn trường Đại học Hải Phòng, Chủ trì: Nguyễn Ngọc Khương. Đạt Giải Nhì cuộc thi Thiết kế các sản phẩm Công nghệ thông tin trường Đại học Hải Phòng năm 2008-2009.

- Chất lượng đào tạo sinh viên luôn được khẳng định trong nhiều năm. Nhiều sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Ưu tú, Xuất sắc, Giỏi. Nhiều sinh viên được nhận học bổng Trí tuệ Việt Nam và học bổng tài trợ của nước ngoài. Hằng năm, số sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi đạt tỉ lệ từ 75% trở lên; nhiều sinh viên ưu tú được học lớp cảm tình đối tượng Đảng, được kết nạp Đảng trong quá trình học tập tại trường. Số sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm với tỉ lệ cao, trong đó có các sinh viên làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty và các trường học; có nhiều sinh viên thi đỗ đầu vào Cao học để tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Từ năm học 2002-2003, sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã tham dự thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc đạt nhiều giải: Đạt 01 Giải Ba và 01 giải Khuyến khích Olympic Tin học toàn quốc năm 2002 tại ĐH Cần Thơ; Đạt 01 Giải Ba và 02 giải Khuyến khích Olympic Tin học toàn quốc năm 2005 tại Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức
Trưởng Khoa
PGS.TS Lê Đắc Nhường