Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRƯỜNG PHỔ THÔNG PHAN ĐĂNG LƯU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email:
Website:
Thành lập:
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.
Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu vừa có chức năng của Trường Trung học thực hiện đầy đủ nhiệm vụ dạy- học và giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Trung học, theo kế hoạch được giao; đồng thời, là cơ sở thực hành sư phạm phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học của Trường Đại học Hải Phòng.
Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; có con dấu để giao dịch, xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu thực hiện theo quy định tại Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường Phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo “Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm” ban hành theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch năm học, dài hạn và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy- học và giáo dục đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, đào tạo;
b) Chủ động xây dựng phương hướng phát triển, kế hoạch hoạt động dạy- học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông của ngành giáo dục và kế hoạch hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm phục vụ yêu cầu đào tạo giáo viên THPT từng năm và dài hạn để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Tổ chức bộ máy, biên chế lao động của Trường đựơc xác định trên cơ sở quy mô phát triển, nhu cầu thực tiễn, hoạt động có hiệu quả, khả năng tài chính và nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Hải Phòng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Tổ chức hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục theo kế hoạch của Trường Đại học Hải Phòng thông qua phòng Quản lý khoa học; vận dụng kinh nghiệm, thực nghiệm các sáng kiến, các kết luận khoa học giáo dục đã nghiệm thu; đề xuất các ý kiến, cải tiến việc tổ chức thực hiện quá trình giáo trình giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, giáo dục của Trường và công tác đào tạo giáo viên trường THPT của Trường Đại học Hải Phòng;
đ) Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý học sinh theo quy định của Nhà nước, của ngành giáo dục Thành phố và của Trường Đại học Hải Phòng;
e) Được thu học phí, phí hỗ trợ giáo dục, lệ phí của học sinh theo quy định hiện hành, thực hiện chi kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hải Phòng và chịu sự quản lý, giám sát, tổng hợp qua phòng Kế hoạch - Tài chính;
g) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của đơn vị. Thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy, giảng dạy thực hành sư phạm theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hải Phòng;
h) Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất thông qua các phòng chức năng để trình Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng phê duyệt;
i) Quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, tài liệu, sách…. theo quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt các hoạt động của Trường;
k) Thực hiện đầy đủ các chế độ họp, giao ban, báo cáo thống kê, quản lý hành chính khác theo quy định của Trường Đại học Hải Phòng và của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng;
l) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.
Cơ cấu tổ chức
Quy mô đào tạo
Thành tích