Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email:
Website:
Thành lập:
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trường Tiểu học Thực hành là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng của một trường tiểu học, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ về dạy- học và giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục; đồng thời là cơ sở thực hành sư phạm, phục vụ nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học của Trường Đại học Hải Phòng; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.
Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; có con dấu để giao dịch, xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Tiểu học Thực hành thực hiện theo quy định tại Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo “Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm” ban hành theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
a) Xây dựng kế hoạch năm học, dài hạn và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy- học và giáo dục đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, đào tạo;
b) Phối hợp với khoa, đơn vị đào tạo giáo viên của Trường tổ chức hướng dẫn thực hành sư phạm, thực tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên của sinh viên sư phạm Giáo dục Tiểu học;
c) Phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm khoa học giáo dục; triển khai ứng dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục tiên tiến vào thực tiễn hoạt động của nhà trường; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên;
d) Phát triển các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực hành sư phạm;
đ) Được mời giảng viên của cơ sở đào tạo giáo viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, triển khai nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy, giáo dục của trường;
e) Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận học sinh và quản lý học sinh;
g) Được thu học phí, phí hỗ trợ giáo dục, lệ phí của học sinh theo quy định hiện hành; thực hiện chi kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hải Phòng và chịu sự quản lý, giám sát, tổng hợp qua phòng Kế hoạch - Tài chính;
h) Thực hiện quản lý và khai thác tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu, sách… phục vụ tốt hoạt động của trường;
i) Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, tu bổ nâng cấp cơ sở vật chất thông qua các phòng chức năng trình ban giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng phê duyệt;
k) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của đơn vị. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy thực hành theo quy định của Bộ GD & ĐT và Nhà trường;
l) Thực hiện đầy đủ các chế độ giao ban, báo cáo, thống kê. quản lý hành chính theo quy định của Trường Đại học Hải Phòng và phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An;
m) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
+ Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Hồng
+ Phó Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Tuyết Nga
- Lãnh đạo đơn vị:
+ Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Hồng
Email: nguyenthihongth@gmail.com
+ Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Email: thanhtamthth@gmail.com
- Công đoàn:
+ Chủ tịch: Phạm Thị Bích Diệp.
Email:
Quy mô đào tạo
Thành tích