Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email:
Website:
Thành lập:
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trường Mầm non Thực hành là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng; có chức năng của một trường mầm non, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quy định của Luật Giáo dục; đồng thời là cơ sở thực hành sư phạm, phục vụ nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non của Trường Đại học Hải Phòng; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An.
Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; có con dấu để giao dịch, xác nhận điểm, kết quả học tập, rèn luyện cho học sinh theo quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Mầm non Thực hành thực hiện theo Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo “Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm” ban hành theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
a) Xây dựng kế hoạch năm học, dài hạn và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An; phối hợp với các khoa và phòng chức năng tổ chức hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu đào tạo giáo viên mầm non;
b) Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận học sinh và quản lý trẻ theo quy định hiện hành.
c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai vận dụng các sáng kiến, kinh nghiệm, thực nghiệm, kết luận khoa học của các đề tài đã được nghiệm thu, đề xuất các ý kiến cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo giáo viên các trường phổ thông, trường tiểu học, mầm non;
d) Được thu học phí, phí hỗ trợ đào tạo, lệ phí của học sinh theo quy định hiện hành; thực hiện chi kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hải Phòng và chịu sự quản lý, giám sát, tổng hợp qua phòng Kế hoạch - Tài chính;
đ) Thực hiện quản lý và khai thác tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu, sách… phục vụ tốt hoạt động của trường;
e) Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, tu bổ nâng cấp cơ sở vật chất thông qua các phòng chức năng trình ban giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng phê duyệt.
g) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của đơn vị. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy thực hành theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường;
h) Thực hiện tốt các chế độ giao ban, báo cáo, thống kê, quản lý hành chính theo quy định của Trường Đại học Hải Phòng và cơ quan quản lý ngành ở địa phương theo phân cấp quản lý;
i) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.
Cơ cấu tổ chức
Quy mô đào tạo
Thành tích