Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà C4, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 591924
Email: trungtamtttv@dhhp.edu.vn
Website:
Thành lập: 13/07/2007
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ: Trung tâm Thông tin - Thư viện
+ Bí thư Chi bộ: Đỗ Trọng Quang
+ Phó Bí thư Chi bộ: Đoàn Thị Xuyến
- Lãnh đạo đơn vị:
Giám đốc
Đỗ Trọng Quang
Email: quangdotrong@gmail.com
Phó Giám đốc
Đoàn Thị Xuyến
Email: xuyentvdhhp@gmail.com
- Công đoàn: Trung tâm Thông tin - Thư viện
+ Chủ tịch: Phạm Thị Ngọc Bính. Email: phamthingocbinh1966@gmail.com
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016]
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đáp ứng một phần nhu cầu giải trí, thưởng thức, khám phá văn hoá, nghệ thuật của CBVC, NLĐ và người học của Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường;
2.2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành quy định, nội quy, quy trình làm việc của Trung tâm Thông tin - Thư viện;
2.3. Thường xuyên bổ sung, phát triển nguồn dữ liệu thông tin trong nước và nước ngoài; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các dạng tài liệu khác theo quy định hiện hành;
2.4. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm thông tin hiện đại, tiên tiến; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tin;
2.5. Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV và các đơn vị có liên quan tổ chức các khoá học đầu năm học để hướng dẫn sinh viên, bạn đọc trình tự, quy trình, thủ tục mượn, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tin;
2.6. Làm mới, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Thẻ thư viện cho bạn đọc theo quy định;
2.7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;
2.8. Quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả các thiết bị, tài sản được giao; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của Trung tâm Thông tin - Thư viện theo quy định hiện hành;
2.9. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp bạn đọc vi phạm nội quy, quy định của Trung tâm Thông tin - Thư viện;
2.10. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện;
2.11. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên khi được yêu cầu;
2.12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
2.13. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Thành tích
- Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2007 đến nay.