Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  06/TB-CĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng10 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

                           Kính gửi:  Các công đoàn bộ phận

      Thực hiện Công văn số 383/LĐLĐ  ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng đề nghị các công đoàn bộ phận triển khai nghiên cứu, đánh giá các quy định của Điều lệ XI    Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ từ đó nêu ra những bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng thực tiễn, phù hợp với pháp luật hiện hành và xu hướng hội nhập quốc tế về lao động và công đoàn. Các ý kiến tập trung về các nội dung cơ bản sau:

  1. Về đổi tên tổ chức công đoàn.
  2. Về đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam; đối tượng không được gia nhập công đoàn Việt Nam.
  3. Về mô hình của tổ chức công đoàn.
  4. Về nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp.
  5. Các quy định về bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh cán bộ công đoàn.
  6. Về kỷ luật cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn; quy định bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.
  7. Việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của công đoàn các cấp.
  8. Về tổ chức, bộ máy cơ quan công đoàn các cấp.
  9. Các quy định khác cần sửa đổi, bổ sung.
  10. Trên cơ sở xác định những bất cập, vướng mắc trong thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đề xuất kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các bất cập, vướng mắc nêu trên.

Các đơn vị có thể lấy ý kiến bằng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo…hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của cán bộ, đoàn viên trong đơn vị.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết, đề nghị các cán bộ công đoàn triển khai tới các công đoàn viên trong phạm vi đơn vị; tổng hợp ý kiến gửi về Công đoàn Trường bằng văn bản và bằng email: vpcddhhp@gmail.com trước 16h00 ngày 13/10/2016.

      Trong quả trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Văn phòng Công đoàn để được hỗ trợ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

– LĐLĐTP; Đảng uỷ, BGH (để báo cáo);

– Các CĐBP (để thực hiện);

– Lưu VPCĐ.

 

 TS. ĐỖ TRỌNG QUANG

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC