Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Sứ mạng và mục tiêu phát triển Trường Đại học Hải Phòng
I. Sứ mạng Trường Đại học Hải Phòng

Những nội dung cơ bản về sứ mạng của Trường được hình thành từ năm 2000 (Khi trường mang tên là Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng). Khi đổi tên thành Trường Đại học Hải Phòng (tháng 4/2004), sứ mạng của Trường được bổ sung và khẳng định: Trường Đại học Hải Phòng là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng, các tỉnh duyên hải Bắc bộ và cả nước.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển của Trường Đại học Hải Phòng

1. Mục tiêu:

Mục tiêu phấn đấu của Nhà trường là xây dựng Trường Đại học Hải Phòng trở thành Trung tâm Giáo dục – Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ vững mạnh vùng duyên hải Bắc bộ.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

Trong những năm 2000 2004, mục tiêu của Trường được tập trung vào việc tăng cường chất lượng đào tạo các ngành sư phạm, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ ngành giáo dục và đào tạo; đồng thời giữ vững chất lượng một số ngành ngoài sư phạm, chuẩn bị phát triển đa ngành.

Từ năm 2004 đến năm 2007, sứ mạng và mục tiêu của trường xác định phát triển đào tạo đa ngành cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc bộ.

Từ năm 2007 đến năm 2010, Trường ổn định và phát triển đào tạo đa ngành, nghề; mở một số ngành đào tạo Sau đại học đồng thời tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư.

Từ năm 2010 đến 2015, trên cơ sở ổn định và phát triển đào tạo,Trường tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục mở rộng đào tạo Sau đại học và triển khai đào tạo NCS khi đủ điều kiện.