Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA THỂ DỤC - THỂ THAO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà C1, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313591141
Email:ktd@dhhp.edu.vn
Website: http://ktd.dhhp.edu.vn
Thành lập:
Lịch sử phát triển

Khoa Thể dục Thể thao được xây dựng, trưởng thành cùng sự phát triển của trường đại học Hải Phòng. Ban đầu là Tổ Văn – Thể Mỹ sau đó là Tổ Thể dục - Quân sự với quân số vẻn vẹn từ  4 -5 giáo viên, đến nay khoa TDTT đã phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên với các trình độ: cử nhân, thạc sỹ và tiến sĩ. Với số lượng 28 cán bộ viên chức (01 TS, 18 Ths, 08 CN, 01 trình độ khác) được phân thành 3 bộ môn và 1 trung tâm.
Sơ lược quá trình phát triển của khoa TDTT
*Cơ cấu tổ chức bộ máy
- Trường Sư phạm trung cấp Hải Phòng được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1959
- Tháng 8 năm 1968 Trường Trung cấp Sư phạm Hải Phòng được tách làm 2 trường, Trường Sư phạm cấp II Xã hội và Trường Sư phạm cấp II Tự nhiên.
- Tháng 8 năm 1972 Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Trường Sư phạm 10+3 Hải Phòng trên cơ sở sáp nhập Trường Sư phạm cấp II Xã hội và Trường Sư phạm cấp II Tự nhiên. Giai đoạn này các giáo viên giảng dạy thể dục được cơ cấu trong Tổ Văn - Thể - Mỹ.
- Ngày 21-3-1978 Thủ tướng ra quyết định công nhận Trường Sư phạm 10 +3 Hải Phòng chính thức là Trường Cao đẳng Sư phạm. Cùng thời điểm đó, Tổ Thể dục – Quân sự đã được thành lập.
- Ngày 1/10/96 Hiệu trưởng trường CĐSP Hải Phòng đã ký quyết định số 06/QĐ-TC về việc thành lập khoa Thể dục – Quân sự trên cơ sở tổ Thể dục – Quân sự.
- Ngày 15/9/2000 Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm Hải Phòng đã ký quyết định số 17/QĐ-TC về việc thành lập khoa Thể dục – Quân sự .
- Ngày 15/3/2007 Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đã ký quyết định số 19/QĐ-TCCB về việc đổi tên khoa Thể dục – Quân sự thành khoa Thể dục- Thể thao.
*Về đào tạo
- Năm 1972 đã đào tạo khóa Trung cấp TDTT đầu tiên với 38 sinh viên tốt nghiệp.
- Năm 1977 Tổ Thể dục-Quân sự trường Sư phạm 10+3 đã bắt đầu đào tạo giáo viên TDTT có trình độ Cao đẳng;
- Giai đoạn 1977 – 1995 đã đào tạo được 5 khóa CĐSP Thể dục, 01 khóa CĐSP Toán – Thể dục.
- Giai đoạn 1993-2009 đã đào tạo được 13 khóa CĐSP Thể dục – Sinh
- Giai đoạn 2005- 2012 đã liên kết đào tạo cho các tỉnh thành trong cả nước 05 khóa trung cấp GDTC, 03 khóa CĐSP Thể dục – sinh, 03 khóa CĐSP GDTC liên thông với tổng số 2050 học sinh, sinh viên.
- Giai đoạn 2006-2015 đã đào tạo được 6 khóa đại học GDTC chính qui, 02 khóa ĐH GDTC theo hình thức vừa học vừa làm.
- Hiện tại có 03 lớp đại học GDTC đang học tập tại trường.

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ:

 Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Văn Tuấn IMG_5
 Phó bí thư Chi bộ: ThS. Hoàng Văn Khiêm IMG_2

- Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: nguyentuandhhp@gmail.com
IMG_5
 Phó giám đốc: ThS. Hoàng Văn Khiêm
Email: hoangkhiem77vn@gmail.com
IMG_2

- Các Bộ môn: + Bộ môn Điền Kinh

 Tổ trưởng: Bùi Thị Thu Nhung
Email: thunhungdhhp@gmail.com
IMG_1

+ Bộ môn Thể dục

 Tổ trưởng: Lưu Quỳnh loan
Email: loanluu1961@gmail.com
IMG_3

+ Bộ môn Thể thao và phương pháp giảng dạy

 Tổ trưởng: Nguyễn Thị Nhuần
Email: nhuan77dhhp@gmail.com
IMG_4

+ Trung tâm Giáo dục Thể chất

Giám đốc: Nguyễn Hữu Toán
Email: nguyenhuutoanhp@gmail.com
IMG_1

- Công đoàn:

 Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhuần
Email: nhuan77dhhp@gmail.com
 Phó chủ tịch: Hoàng Văn Khiêm
Email: hoangkhiem77vn@gmail.com

- Đoàn thanh niên:

 Bí thư: Trần Văn Sơn
Email: tranvansontdttdhhp@gmail.com
 Phó bí thư: Đậu Thị Diệu
Email: dieutd.khoatdtt@gmail.com

- Giáo vụ:

: Nguyễn Minh Hồng
Email: minhhonghp@gmail.com
: Đậu Thị Diệu
Email: dieutd.khoatdtt@gmail.com
Các chuyên ngành đào tạo
CHUYÊN NGÀNH: Giáo dục Thể chất
Tên tiếng Anh: Physical Education
Các hướng nghiên cứu chính
- Viết giáo trình, tài liệu hướng dẫn tự học, tài liệu tham khảo.
- Nghiên cứu các đề tài theo các hướng sau:
+ Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất
+ Lý luận và phương pháp Huấn luyện Thể thao
+ Y- Sinh học Thể thao
Các công trình khoa học

Các công trình khoa học của CBGV:
- Giáo trình: Vệ sinh – Y học TDTT
- Giáo trình Thể dục  (dành cho Sv chuyên ngành GDTC)
- Giáo trình Sinh lí học TDTT
- Giáo trình Lịch sử TDTT
- Giáo trình Thể thao trường học
- Giáo trình Thể dục và phương pháp dạy thể dục ở tiểu học
- Giáo trình Bóng đá
- Đề tài: Biện pháp nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường đại học Hải Phòng
- Đề tài: Một số giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh THPT huyện Tiên Lãng

Thành tích

Tập Thể
- Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng “Khoa Thể Dục Quân Sự trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1959- 1999” , QĐ số 102 BK, ngày 17/4/1999
- Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng “Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Dạy tốt học tốt” năm học 2008- 2009”, QĐ số 271/ BK, ngày 10/11/2009
- Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng “Liên chi đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2008- 2009”, QĐ số 51/ QĐ/ KT, ngày 19/8/2009.
- Bằng khen của TW Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam “Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể Thao Đại học và Chuyên Nghiệp Việt Nam năm 2007- 2012”, QĐ số 15/QĐ- HTT, ngày 21/01/2013.
- Bằng khen của TW Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam “Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể Thao Đại học và Chuyên Nghiệp Việt Nam năm 2013”, QĐ số 06/ QĐ- HTT, ngày 10/1/2014.
- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng ‘Công Đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Công đoàn vững mạnh năm học 2012- 2013”, QĐ số 55/ QĐ- KT, ngày 15/8/2013.
- Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng “Liên chi đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2014- 2015”,  QĐ số 106/ QĐ- KT, ngày 18/8/2015.
- Chứng nhận của UBND thành phố Hải Phòng “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013”, QĐ số 1754 CN, ngày 12/9/2003. - Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam  “Khoa TDTT, trường đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2014”, QĐ số 13/QĐ-HTT, ngày 25/2/2015
- Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hải Phòng “Khoa TDTT trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác thể dục thể thao năm 2010”, QĐ số 77/QĐ/SVHTTDL, ngày 16/5/2011.
- Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hải Phòng “Đội tuyển Bóng chuyễn Nữ sinh viên trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc Vô địch Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc- Cúp TOYOTA 2012” , QĐ số 68/QĐ-SVHTT&DL, ngày 05/3/2013.
- Giấy khen của Trường đại học Hải Phòng “Khoa Thể Dục Thể Thao đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trường Đại học Hải Phòng năm 2013”, QĐ số 09/QĐ- KT-2014, ngày 12/3/2014.
- Giấy khen của Đoàn trường đại học Hải Phòng “Chi đoàn giáo viên  Khoa Thể Dục Thể Thao , Liên chi đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2011- 2012”.
- Ngoài ra các đội tuyển thể thao của trường do đội ngũ CBGV, sinh viên khoa TDTT làm nòng cốt tham gia các giải thi đấu cấp ngành, cấp quốc gia đạt nhiều huy chương, cờ, giấy chứng nhận thành tích.
Cá nhân:
- Nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ GD-ĐT, TW Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam tặng bằng khen, UBND thành phố, trường đại học Hải Phòng tặng giấy khen.
- Liên tục 3 năm (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), mỗi năm học khoa TDTT đều có 01 đồng chí đạt danh hiệu ‘Gương mặt tiêu biểu trường đại học Hải Phòng”.