Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ trường Đại học Hải Phòng

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường Đại học Hải Phòng được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như học tập, giảng dạy, nghiên cứu, và cung ứng dịch vụ. Hệ thống đảm bảo chất lượng hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan.

Có hai mục tiêu chính để thiết kế và vận hành một hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ:

 1. Nhằm đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện và trên cơ sở đó đảm bảo và nâng cao chất lượng của nhà trường
 2. Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, qui định của các tổ chức, cơ quan kiểm định chất lượng bên ngoài (trong và ngoài nước) như Bộ Giáo Dục, AUN-QA, ABET, hay AACSB.

AUN-QA Info Graphic

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường Đại học Hải Phòng bao gồm 08 thành phần chính sau:

1. Giá trị cốt lõi:

 • Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo: cam kết của cấp lãnh đạo cao nhất (Đảng ủy, BGH) là yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công của chất lượng.
 • Tập trung vào khách hàng: toàn bộ các hoạt động của nhà trường hướng đến chất lượng phục vụ cao nhất cho các “khách hàng” chính bên trong và bên ngoài, bao gồm các nhóm sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên, nhà tuyển dụng, và cộng đồng doanh nghiệp.
 • Tham dự của các bên có liên quan: chất lượng cần được thiết kế, phản chiếu, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Hệ thống đảm bảo chất lượng của trường là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự tham dự của tất cả các bên có liên quan như sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên, nhân viên, các khoa, các phòng ban, các đối tác trong và ngoài nước. Hệ thống này cũng có đầu vào là các hướng dẫn, qui định, yêu cầu của pháp luật, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các tổ chức kiểm định uy tín mà nhà trường lựa chọn.
 • Liên tục cải tiến
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu khách quan: tất cả các quyết định về quản trị, đảm bảo chất lượng cần được đưa ra dựa trên việc sử dụng các dữ liệu khách quan và toàn diện.
 • So sánh với các tiêu chuẩn bên trong và bên ngoài: để không bị tụt hậu, chúng ta cần liên tục tự so sánh với các thực tiễn tốt trong nội bộ nhà trường và so sánh với các trường bạn trong và ngoài nước, trên tất cả các phương diện.
 • Trung thực, khách quan, minh bạch, công khai, và chia sẻ thông tin: các dữ liệu, thông tin về đảm bảo chất lượng cần được thu thập một cách khách quan, trung thực, công khai. Các dữ liệu, thông tin này cần được chia sẻ một cách hiệu quả và minh bạch đến tất cả các bên có liên quan

2. Cấu trúc tổ chức và nhân sự: cấu trúc tổ chức về hoạt động đảm bảo chất lượng đã được thống nhất từ trường đến các khoa. Cấu trúc này thể hiện rất rõ sự quan tâm, cam kết của các cấp lãnh đạo cao nhất của ĐHQG đối với hoạt động đảm bảo chất lượng. Ở trường Đại học Hải Phòng, BGH đã phân nhiệm 01 Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và cũng là đại diện lãnh đạo về chất lượng của toàn trường. Ban ĐBCL của trường với 6 thành viên chuyên trách cũng đã được thành lập từ 2005. Các tổ ĐBCL ở từng khoa cũng đã được thành lập với các thành viên kiêm nhiệm từ khoa và các bộ môn, với một Phó Trưởng Khoa làm tổ trưởng.

Về thể chế, hiện nay đang hình thành tam giác: Hội Đồng khoa học và đào tạo trường – Hoạt động Đào Tạo – Hoạt động Đảm Bảo Chất Lượng. Mô hình tam giác này có thuộc tính gắn kết, kiểm tra chéo, và đa dạng góc nhìn giữa các bên. Mô hình này cũng cho thấy vai trò của các bên bên trong nhà trường và sự liên hệ với các bên có liên quan như Bộ GD&ĐT, nhà tuyển dụng, các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước như: AUN QA, ABET, AACSB, nhu cầu xã hội.

3. Văn hóa đảm bảo chất lượng: văn hóa đảm bảo chất lượng nội bộ chính là phần mềm kết nối những cấu trúc phần cứng như cấu trúc tổ chức, qui trình, qui định lại thành 1 chỉnh thể thống nhất. Văn hóa chất lượng của trường đã có nền tảng vững chắc từ trong gần 60 năm truyền thống của nhà trường – đó chính là văn hóa dạy tốt – học tốt của nhà trường. Khi xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, nhà trường rất chú trọng vai trò của yếu tố văn hóa, dùng nó làm bệ đỡ cho tất cả các hoạt động đảm bảo chất lượng.Có nhiều hoạt động để thúc đẩy các giá trị cốt lõi của đảm bảo chất lượng và nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ, bao gồm:

 1. Liên tục lắng nghe các bên có liên quan và hành động dựa trên các thông tin thu được. Hiện nay nhà trường đã định kỳ thực hiện các khảo sát qui mô với 5 nhóm đối tượng chính: sinh viên đang học, sinh viên sắp tốt nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên-nhân viên, nhà tuyển dụng – doanh nghiệp.
 2. Định kỳ họp giao ban BGH và Ban ĐBCL, định kỳ trao đổi về chất lượng giữa BGH, Ban ĐBCL, các khoa và Phòng ban (quí, năm), giảng viên, sinh viên
 3. So sánh và học tập kinh nghiệm từ các trường bạn trong và ngoài nước. Thường xuyên tổ chức và tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, huấn luyện về đảm bảo chất lượng trong và ngoài nước.

4. Thể chế và qui định: để hệ thống vận hành 1 cách hiệu quả và đồng bộ, công tác ban hành, chuẩn hóa các thể chế, qui định, qui trình thống nhất toàn trường là công tác rất trọng yếu. Bên cạnh đó nhà trường đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong toàn trường.

5. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng: song hành với nỗ lực tin học hóa của toàn trường, hoạt động ĐBCL của trường cũng hướng đến tập trung, chuẩn hóa toàn bộ các dữ liệu về đảm bảo chất lượng của trường, cho phép thông tin được thu thập 1 cách chính xác, khách quan, minh bạch và chia sẻ cho các bên có liên quan. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bao gồm 2 thành phần quan trọng là thông tin sơ cấp (từ các khảo sát các bên có liên quan) và thông tin thứ cấp (gồm tất cả các số liệu thứ cấp của nhà trường như số liệu về học vụ, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, tài chính…)

6. Hội nghị chất lượng Đại học Hải Phòng hàng năm Ban hành báo cáo chất lượng vào tháng 12 hàng năm: để thúc đẩy văn hóa chất lượng toàn trường, trường đã tổ chức Hội nghị chất lượng Đại học Hải Phòng  vào tháng 12 hàng năm. Hội nghị nhằm:

1) tổng kết tình hình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của trường trong năm

2) đánh giá các thành tích và các điểm yếu còn tồn tại

3) xác định mục tiêu, kế hoạch đảm bảo chất lượng cho năm tiếp theo

4) Khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích nổi bật về ĐBCL

5) Công bố Báo Cáo ĐBCL cho các bên có liên quan. Đối tượng tham gia bao gồm BGH, đại diện các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng, trường bạn, khách mời, báo chí.

Trong dịp này nhà trường cũng công bố Báo cáo ĐBCL của trường, báo cáo này sẽ trình bày:

 1. Mức chất lượng của nhà trường trong năm
 2. Mức chất lượng của từng Khoa, Phòng Ban
 3. Mức độ hoàn thành mục tiêu chất lượng năm
 4. Danh sách những điểm son chất lượng
 5. Danh sách những điểm đen chất lượng
 6. Các khuyến nghị cho các bên có liên quan
 7. Mục tiêu chất lượng của trường trong năm tiếp theo

7. Giải thưởng chất lượng Đại học Hải Phòng : giải thưởng chất lượng Đại học Hải Phòng  dự kiến sẽ được hình thành thử nghiệm và 2016, và đi vào vận hành chính thức vào 2017 để ghi nhận thành tích về chất lượng của cá nhân và đơn vị có các thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

8. Công bố thông tin đảm bảo chất lượng: tất cả các thông tin quan trọng về đảm bảo chất lượng của nhà trường sẽ được công bố định kỳ, rộng rãi, minh bạch đến các đối tượng có liên quan như giảng viên, nhân viên, nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, xã hội. Các thông tin này được công bố thông qua nhiều kênh khác nhau như website, Báo cáo ĐBCL, hội thảo ĐBCL, và các phương tiện khác.

Mục tiêu chất lượng 2015-2020

 1. Kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 2015
 2. Thể chế hóa hoạt động đảm bảo chất lượng toàn trường
 3. Chuẩn hóa qui trình làm việc của nhà trường (ISO 9001:2008)
 4. Hệ thống hóa các số liệu thứ cấp và sơ cấp về ĐBCL
 5. Sử dụng thông tin toàn diện, khách quan, hệ thống vào thực sự nâng cao chất lượng của nhà trường
 6. Website ĐBCL hiện đại, cập nhật, và đầy đủ thông tin (Anh – Việt)
 7. Tất cả các khoa đều có ít nhất 1 chương trình kiểm định AUN QA. Các chương trình AUN QA có điểm từ 4.5 trở lên.
 8. Định hướng kiểm định ABET / AACSB cho tất cả các chương trình của trường