Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Năm 2017

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 1-16.01.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot1-16.01.2017 20/01/2017
2 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 (Đợt 1-20.02.2017) DSTN-ThS-2017-Dot1-20.02.2017 20/02/2017
3 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 2-09.3.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot2-09.3.2017 09/3/2017
4 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 3-28.4.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot3-28.4.2017 28/4/2017
5 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017 (Đợt 2-01.6.2017) DSTN-ThS-2017-Dot2-01.6.2017 01/6/2017
6 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 1_TTBDCB-12.6.2017) DSTN-TCap-2017-Dot1-12.6.2017 12/6/2017
7 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 4-05.7.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot4-05.7.2017 05/7/2017
8 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học – Bằng thứ hai Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 1-07.7.2017) DSTN-DHVB2-CQ-2017-Dot1-07.7.2017 07/7/2017
9 Danh sách học sinh các ngành tốt nghiệp Trung cấp năm 2017 (Đợt 2_TTBDCB-18.7.2017) DSTN-TCap-2017-Dot2-18.7.2017 18/7/2017
10 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy năm 2017 (Đợt 01-19.7.2017) DSTN-CQ-2017-Dot 01-19.7.2017 19/7/2017
11 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Hệ VLVH năm 2017 (Đợt 5-25.7.2017) DSTN-DHLT-VLVH-2017-Dot5-25.7.2017 25/7/2017
12
13
14
15
16

 

Tháng Năm 10, 2017
Untitled1

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2017 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 Danh sách sinh viên […]