Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Thông báo về việc tổ chức học và thi Chuẩn đầu ra năm học 2014-2015 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm2114_CHuan_Dau_Ra

Tháng Chín 5, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học và thi Chuẩn đầu ra năm học 2014-2015

Thông báo về việc tổ chức học và thi Chuẩn đầu ra năm học 2014-2015 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài […]
Tháng Bảy 24, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh cơ sở (chuẩn Toeic) học kỳ Hè – Năm học 2013-2014

Danh sách phòng thi học phần Tiếng Anh cơ sở (chuẩn Toeic) học kỳ Hè – Năm học 2013-2014 (Nội dung chi tiết có trong tài […]
Tháng Hai 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2013-2014

Lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2013-2014 Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo về nội dung và điều kiện bắt buộc dự thi .doc […]
Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Kiến thức Trang bị cho học viên: – Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng […]